Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201001

Wytyczne dotyczące organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym UJ w semestrze zimowym 2020/2021

Data: 01.10.2020
Wytyczne dotyczące organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym UJ w semestrze zimowym 2020/2021

W związku z wprowadzeniem w dniu 16.10.2020 r. nowych narzędzi do walki z koronawirusem przez Rząd RP i umieszczeniem Krakowa w strefie czerwonej Wydział Filologiczny zawiesza wszystkie zajęcia stacjonarne i przechodzi na nauczanie zdalne od 17.10.2020 r. do odwołania.

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym UJ w semestrze zimowym 2020/2021: kształcenie zdalne, kształcenie stacjonarne, kształcenie zdalne i stacjonarne.

Kształcenie zdalne

 1. Dopuszczalne jest korzystanie z platform udostępnionych przez Uniwersytet Jagielloński: Pegaz, MS TEAMS oraz Sanako.
 2. Logując się na zajęcia uczący i studenci mają obowiązek korzystać z adresów poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl.
 3. Zajęcia zdalne mogą być prowadzone z pomieszczeń Wydziału wyposażonych w odpowiedni sprzęt lub z miejsc poza budynkami UJ.
 4. Kursy realizowane w formie zdalnej powinny umożliwiać studentom uczestnictwo w zajęciach w godzinach zgodnych z harmonogramem.
 5. Zajęcia prowadzone wyłącznie w formie zdalnej powinny odbywać się co do zasady w czasie rzeczywistym i w formie zapewniającej interakcję między prowadzącym i studentami, tzn. w formie wideospotkania. Instytuty mogą indywidualnie określić, np. procentowo, liczbę zajęć w ramach oferowanych kursów, które muszą się odbyć w czasie rzeczywistym.
 6. Wykłady mogą być udostępniane również w formie nagrań audio/wideo, najlepiej w slotach określonych w harmonogramie. W przypadku gdy dany cykl wykładów nie będzie w całości lub w dużej części realizowany w czasie rzeczywistym, należy zapewnić regularne bezpośrednie spotkania ze studentami w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości i stworzenia możliwości zadawania pytań.
 7. Uczący są zobowiązani przekazać studentom oraz podać w swojej wizytówce w USOSie godziny cotygodniowych konsultacji online (min. 45-minutowy slot o ustalonej porze, w której uczący jest dostępny dla studentów). Możliwe są również dyżury w trybie stacjonarnym – za zgodą obu stron i przy zachowaniu rygorów sanitarnych.
 8. Nad sprawnym przebiegiem zdalnego nauczania czuwają osoby wyznaczone przez wicedyrektorów ds. studenckich (opiekunowie roku, kierownicy kierunków, etc.), pozostające w stałym kontakcie ze starostami.

Kształcenie stacjonarne

 1. W odniesieniu do zajęć stacjonarnych stosuje się procedury i zalecenia MNiSW oraz wytyczne UJ zamieszczone w (a) Komunikacie nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku oraz (b) dokumencie Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-19).
 2. W przypadku sytuacji kryzysowej, w szczególności wystąpienia u pracownika, studenta lub doktoranta niepokojących objawów, należy postępować według procedur zamieszczonych w dokumencie Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-19).

Kształcenie zdalne i stacjonarne

 1. Na pierwszych zajęciach należy poinformować studentów o specyfice wybranego trybu kształcenia, planowanej formie pracy, wymaganiach dotyczących udziału w zajęciach i nieobecności, formie zaliczenia a także – w przypadku kształcenia stacjonarnego – o konieczności stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz sposobach postępowania w sytuacji kryzysowej.
 2. Pracownicy są zobowiązani do tworzenia i zachowywania list obecności ze wszystkich zajęć w trybie zdalnym i stacjonarnym, a także z konsultacji, jeśli odbywają się one w trybie stacjonarnym.
 3. Pracownicy są zobowiązani do zdawania relacji z prowadzonych zajęć dydaktycznych wicedyrektorom ds. dydaktycznych (dot. wyboru platformy, regularności odbywania zajęć, zgodności z harmonogramem, ew. zmian formy kształcenia w trakcie trwania semestru).
 4. Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej 2020/2021 mogą się odbywać zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Formę należy ustalić w porozumieniu ze studentami.