Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura otwarcia przewodu doktorskiego

Dokumenty niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego:

 1. Wniosek (podpisany przez kandydata) do Rady Wydziału Filologicznego o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór w załączeniu - plik doc/pdf). Do wniosku należy dołączyć zgodę dyrekcji instytutu na finansowanie kosztów przewodu.
 2. Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego.
 3. Życiorys naukowy Kandydata (udział w sesjach, konferencjach, otrzymane nagrody, pełnione funkcje, otrzymane stypendia, itp.)
 4. Wykaz publikacji: (wydane lub przyjęte do druku)
  1. publikacja naukowa w formie książki lub
  2. jedna publikacja naukowa zamieszczona w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. Prosimy o dołączenie kopii z listy czasopism punktowanych z wybraną pozycją i odpowiadającą jej punktacją.      
 5. Proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem:
  1. obszaru wiedzy (obszar nauk humanistycznych),
  2. dziedziny nauki (nauki humanistyczne),
  3. dyscypliny naukowej (literaturoznawstwo lub językoznawstwo),
  4. specjalności (np. filologia rosyjska).

Projekt przyszłej rozprawy doktorskiej winien być przedstawiony i dokładnie przedyskutowany na forum zakładu naukowego, katedry, instytutu, towarzystw naukowych (np. PAU, PAN) w obecności opiekuna naukowego (przyszłego promotora). Odpowiedzialnym za zorganizowanie zebrania naukowego i prezentacji oraz sporządzenie protokołu czyni się opiekuna naukowego (przyszłego promotora rozprawy), który przedstawia dziekanowi protokół przed otwarciem przewodu. Protokół powinien zawierać wykaz uczestników zebrania, przebieg dyskusji i wnioski (podpis protokolanta i podpis opiekuna naukowego).

Proponowany temat powinien być ustalony w formie ostatecznej. Ewentualne zmiany w tytule rozprawy powinny być przedstawione Radzie Wydziału do zatwierdzenia.

 1. Opinia opiekuna naukowego o Kandydacie i jego zgoda na objęcie funkcji promotora.
 2. Zgoda promotora pomocniczego (doktora) na objęcie funkcji.
 3. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy naukowej (zabezpieczenie przed plagiatem).
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Kandydat może przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest zawarty w Rozporządzeniu MNiSW z 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).
 6. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej.

Kandydat składa komplet dokumentów do otwarcia przewodu w dziekanacie Wydziału Filologicznego nie później niż 14 dni roboczych przed posiedzeniem Rady Wydziału.

Akty prawne

Egzaminy doktorskie w zakresie obcego języka nowożytnego

Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie obcego języka nowożytnego, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. art. 12. z dnia 14 marca 2003 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (poz.1383)

Absolwenci magisterskich studiów neofilologicznych (w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej) zgodnie z § 4 p. 5. oraz § 4 p. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (por. załącznik nr 1 p. 3.5 ww. rozporządzenia) są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu z języka nowożytnego, ponieważ dyplom magisterski jest równoważny certyfikatowi językowemu na poziomie C2 (zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia). Tym samym spełnione są wymogi w zakresie potwierdzenia kompetencji językowych osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.