Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura otwarcia przewodu doktorskiego

Zmiany w regulaminie studiów doktoranckich dotyczące otwierania przewodu doktorskiego wynikające z wprowadzenia Ustawy 2.0

Na mocy rozporządzenia wprowadzającego nową ustawę o szkolnictwie wyższym, w okresie od 1 maja do 31 września przeprowadzanie procedury otwierania przewodu doktorskiego będzie niemożliwe. Regulacja ta stoi w sprzeczności z aktualnym i nadal obowiązującym regulaminem studiów doktoranckich, który obliguje doktorantów roku trzeciego do otwarcia przewodu w terminie do końca września tego roku.
W związku z powyższym przygotowywana i ogłoszona została zmiana regulaminu, która umożliwia otwieranie przewodu doktorantom studiującym według dotychczasowych zasad (czyli tym, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019) do końca siódmego semestru (czyli pierwszego semestru czwartego roku). W nowej wersji regulaminu procedura ta nazywa się „wnioskiem o wyznaczenie promotora”.
Studenci obecnego roku trzeciego mają zatem dwie możliwości: albo otworzyć przewód doktorski na radach wydziału w lutym, marcu lub kwietniu, albo dopiero od września do lutego następnego roku akademickiego.
Prosimy o zapoznanie się z tekstem uchwały nr 116/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz załącznikiem, który stanowi Regulamin studiów doktoranckich.

Dokumenty niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego według dotychczasowej procedury obowiązującej do 30 kwietnia 2019 r. :

 1. Wniosek (podpisany przez kandydata) do Rady Wydziału Filologicznego o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór w załączeniu - plik doc/pdf). Do wniosku należy dołączyć zgodę dyrekcji instytutu na finansowanie kosztów przewodu.
 2. Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego.
 3. Życiorys naukowy Kandydata (udział w sesjach, konferencjach, otrzymane nagrody, pełnione funkcje, otrzymane stypendia, itp.)
 4. Wykaz publikacji: (wydane lub przyjęte do druku)
  1. publikacja naukowa w formie książki lub
  2. jedna publikacja naukowa zamieszczona w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. Prosimy o dołączenie kopii z listy czasopism punktowanych z wybraną pozycją i odpowiadającą jej punktacją.      
 5. Proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem:
  1. obszaru wiedzy (obszar nauk humanistycznych),
  2. dziedziny nauki (nauki humanistyczne),
  3. dyscypliny naukowej (literaturoznawstwo lub językoznawstwo),
  4. specjalności (np. filologia rosyjska).

Projekt przyszłej rozprawy doktorskiej winien być przedstawiony i dokładnie przedyskutowany na forum zakładu naukowego, katedry, instytutu, towarzystw naukowych (np. PAU, PAN) w obecności opiekuna naukowego (przyszłego promotora). Odpowiedzialnym za zorganizowanie zebrania naukowego i prezentacji oraz sporządzenie protokołu czyni się opiekuna naukowego (przyszłego promotora rozprawy), który przedstawia dziekanowi protokół przed otwarciem przewodu. Protokół powinien zawierać wykaz uczestników zebrania, przebieg dyskusji i wnioski (podpis protokolanta i podpis opiekuna naukowego).

Proponowany temat powinien być ustalony w formie ostatecznej. Ewentualne zmiany w tytule rozprawy powinny być przedstawione Radzie Wydziału do zatwierdzenia.

 1. Opinia opiekuna naukowego o Kandydacie i jego zgoda na objęcie funkcji promotora.
 2. Zgoda promotora pomocniczego (doktora) na objęcie funkcji.
 3. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy naukowej (zabezpieczenie przed plagiatem).
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Kandydat może przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest zawarty w Rozporządzeniu MNiSW z 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).
 6. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej.

Kandydat składa komplet dokumentów do otwarcia przewodu w dziekanacie Wydziału Filologicznego nie później niż 14 dni roboczych przed posiedzeniem Rady Wydziału.

Akty prawne

Egzaminy doktorskie w zakresie obcego języka nowożytnego

Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie obcego języka nowożytnego, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. art. 12. z dnia 14 marca 2003 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (poz.1383)

Absolwenci magisterskich studiów neofilologicznych (w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej) zgodnie z § 4 p. 5. oraz § 4 p. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (por. załącznik nr 1 p. 3.5 ww. rozporządzenia) są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu z języka nowożytnego, ponieważ dyplom magisterski jest równoważny certyfikatowi językowemu na poziomie C2 (zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia). Tym samym spełnione są wymogi w zakresie potwierdzenia kompetencji językowych osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.

Procedura przewodu doktorskiego

Kandydat do stopnia doktora przedkłada rozprawę doktorską promotorowi wraz ze streszczeniem pracy doktorskiej w języku angielskim, natomiast gdy  praca napisana jest w języku obcym również ze streszczeniem w języku  polskim. Promotor przekazuje  Przewodniczącemu Rady Wydziału pisemną opinię na temat pracy doktorskiej Kandydata z oświadczeniem o przyjęciu pracy oraz  z prośbą o zaakceptowanie proponowanych dwóch  kandydatów na recenzentów, jak również członków komisji do egzaminu  z dyscypliny podstawowej i członków komisji do obrony. W opinii winien być podany zakres tematyczny do egzaminu z dyscypliny podstawowej. Członkowie komisji wybierani są z różnych Instytutów Wydziału i raczej wskazane jest aby były to osoby niepełniące funkcji dyrektorskich, chyba że sami wyrażą na to zgodę.

Kandydat składa w Dziekanacie 4 egzemplarze pracy doktorskiej:

 • 1 egzemplarz pracy doktorskiej oprawionej i zapisanej jednostronnie, który pozostaje w Dziekanacie do czasu obrony pracy
 • 2 zbindowane egzemplarze pracy doktorskiej zapisanej jednostronnie dla recenzentów
 • 1 egzemplarz pracy doktorskiej na luźnych kartkach, zapisany dwustronnie, przeznaczony do Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej.

Wraz  z egzemplarzem przeznaczonym  do Archiwum należy złożyć zapisaną pracę na płytce CD (opis powinien zawierać: nazwisko i imię Kandydata oraz tytuł pracy), a także oświadczenie Kandydata napisane odręcznie na luźnej kartce, potwierdzające zgodność zapisu na płytce z wersją papierową rozprawy. Ponadto  należy wypełnić załącznik 1 i 2 Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 czerwca 2006 r., dotyczące elektronicznej bazy danych prac dyplomowych  i rozpraw doktorskich (załączniki są dostępne online). Wypełnione załączniki winny być  podpisane.

Egzaminy doktorskie muszą być zdane  przed przyjęciem pracy doktorskiej przez Radę Wydziału, przy czym egzamin z dyscypliny podstawowej może mieć miejsce dopiero wtedy gdy wpłyną pozytywne recenzje pracy doktorskiej. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz egzaminu z dyscypliny dodatkowej Kandydat może przystąpić już po otwarciu przewodu. Po protokoły  do tych egzaminów należy zgłaszać się do Dziekanatu, podając wcześniej uzgodniony przez Kandydata z członkami Komisji, skład Komisji i wyznaczony termin egzaminu.

Gdy zdane są wszystkie egzaminy Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony. 2 tygodnie przed obroną Kandydaci są proszeni o dostarczenie do Dziekanatu w wersji papierowej autoreferatu (maksymalnie 5 stron, 15-o minutowa wypowiedź) oraz streszczenia pracy doktorskiej w języku polskim (jeżeli praca napisana jest w języku obcym), w takiej liczbie egzemplarzy ilu jest członków komisji do obrony plus 2 egzemplarze (dla Przewodniczącego obrony i do akt). Zarówno autoreferat jak i streszczenie pracy winno być podpisane przez Kandydata i zawierać datę złożenia dokumentu.

Ponadto Kandydat jest zobowiązany do przesłania w formie elektronicznej do Dziekanatu autoreferatu, streszczenia pracy w języku polskim oraz streszczenia pracy w języku angielskim na adres: filolog@uj.edu.pl. Dokumenty te są wymagane w związku z koniecznością przesłania informacji o obronie do członków komisji do obrony, do Centralnej Komisji do nadawania stopni, jak również do innych instytucji upoważnionych do nadawania stopnia doktora, na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

Kandydatów, którzy otworzyli przewód doktorski przed 1.10.2011 r. obowiązuje stara procedura przewodu, a osoby, które otworzyły przewód  po 1.10.2013 r. nowa procedura (w okresie przejściowym 1.10.2011 – 30.09.2013, było prawo wyboru procedury). W przypadku starej procedury powoływanych jest dwóch recenzentów, w tym co najmniej jeden recenzent musi być spoza jednostki, a w przypadku nowej procedury obydwaj recenzenci są wybierani spoza jednostki. Czas na sporządzenie recenzji przy starej procedurze wynosi 3 miesiące, w przypadku nowej procedury 2 miesiące.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UJ z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przewodów doktorskich, zamknięcie przewodu następuje po 5 latach od jego otwarcia, jeśli w tym czasie nie zostanie złożona praca doktorska. Uchwała obowiązuje Kandydatów, którzy otworzyli przewód doktorski po 1 października 2014 roku.

Przewody otwarte przed 1 października 2011 r. reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach  naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Przewodu otwarte po 1 października 2013 r. reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.