Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura przeprowadzania nostryfikacji dyplomu licencjata i dyplomu magistra na Wydziale Filologicznym UJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do Dziekana Wydziału Filologicznego.

Do wniosku o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. dyplom ukończenia studiów
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów kształcenia oraz czasu trwania studiów
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument na podstawie którego osoba starająca się o nostryfikację została przyjęta na studia
  4. oświadczenie osoby o miejscu i dacie  urodzenia

Komisja przeprowadzająca nostryfikację dyplomu może zwrócić się z prośbą o udostępnienie pracy dyplomowej Wnioskodawcy.

Dokumenty p. 1-3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Uczelnia, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski złożonych dokumentów.

W szczególnie uzasadnionych  przypadkach uczelnia może zażądać aby to tłumaczenie było sporządzone i  poświadczone przez tłumacza przysięgłego, albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

Powołana przez Dziekana komisja nostryfikująca porównuje programy studiów, uzyskiwane efekty uczenia się oraz uprawnienia zawodowe i w przypadku stwierdzenia różnic może zobowiązać wnioskodawcę  do złożenia odpowiednich egzaminów.

Koszt przeprowadzenia nostryfikacji wynosi 3000,00 PLN (trzy tysiące złotych) i kwotę tę należy wnieść na podany w zawiadomieniu rachunek bankowy.


Postępowania w sprawie nostryfikacji stopni naukowych reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z dnia 26.01.2021 w sprawie zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty