Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Procedura przeprowadzania nostryfikacji dyplomu licencjata i dyplomu magistra na Wydziale Filologicznym UJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do Dziekana Wydziału Filologicznego.

Do wniosku o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. dyplom ukończenia studiów,
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów kształcenia oraz czasu trwania studiów,
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument na podstawie którego osoba starająca się o nostryfikację została przyjęta na studia,
  4. oświadczenie osoby o miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty p. 1-3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Uczelnia, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, może zwrócić się z prośbą do Wnioskodawcy o przedłożenie tłumaczenia złożonych dokumentów na język polski, jak również o udostępnienie pracy dyplomowej.

W szczególnie uzasadnionych  przypadkach uczelnia może zażądać aby to tłumaczenie było sporządzone i  poświadczone przez tłumacza przysięgłego, albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP.

Powołana przez Dziekana Komisja do przeprowadzenia nostryfikacji porównuje programy studiów, uzyskiwane efekty uczenia się oraz uprawnienia zawodowe i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic może zobowiązać Wnioskodawcę do złożenia odpowiednich egzaminów.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Download files
pdf
Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z dnia 26.01.2021 w sprawie zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
pdf
Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie wysokości opłat za przeprowadzanie postępowania nostryfikacyjnego
pdf
Wniosek