Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pytania i odpowiedzi

Środki z programu Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Filologicznym
(Frequently Asked Questions)

Czy możliwe jest pozyskanie jakiegoś poglądowego formularza spoza systemu do celów przygotowania danych potrzebnych we wniosku?

Nie istnieje wersja poglądowa wniosku, ze względu na różnorodność działań i duże zindywidualizowanie poszczególnych projektów nawet w ramach jednego działania. Formularz jest przejrzysty i opatrzony systemowymi komentarzami („i” w kropce) przy polach mogących budzić wątpliwości wnioskodawcy.

Czy istnieje instrukcja dotycząca danych/informacji potrzebnych do złożenia wniosku?

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją składania wniosku w strefie ID.UJ. https://strefaid.uj.edu.pl/ dostępnej do pobrania w zakładce pomoc w lewym dolnym rogu strony (ikonka pytajnik). Informacje dotyczące specyfiki konkursów w poszczególnych działaniach dostępne są w dokumencie dostępnym na stronie Wydziału (https://filg.uj.edu.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza: „Opis działań możliwych w ramach ID.UJ planowanych do realizacji na WF”).

W jakim języku należy wypełniać wnioski? Czy istnieją wnioski, które należy składać w całości w języku angielskim?

Tylko w przypadku obu modułów konkursu R2R wnioski należy wypełnić w całości po angielsku i na angielskiej wersji formularza (należy kliknąć ikonkę brytyjskiej flagi w prawym górnym roku formularza); wnioski w tych konkursach mogą być przekazywane do recenzji zewnętrznej, zagranicznej, a w skład zespołu mogą (w przypadku modułu pierwszego), bądź muszą (w przypadku modułu drugiego) wchodzić badacze z zagranicy i należy zapewnić im dostęp do opisu projektu, w którym udział deklarują.

Czy po kliknięciu polecenia „złóż wniosek” jest możliwa w kolejnych krokach wielokrotna edycja wniosku przed jego ostatecznym wysłaniem?

Po wyborze konkretnego konkursu na głównej stronie strefy.iduj pojawi się możliwość wyboru komendy „złóż wniosek”, co otwiera drogę do przygotowania wniosku; otwarty wniosek można wielokrotnie edytować i zmieniać, a podczas wypełniania należy jak najczęściej klikać pole „zapisz wersję roboczą”, by uchronić się przed przypadkową utratą danych skutkiem np. awarii technicznej. Dopiero po kliknięciu opcji „zapisz i zakończ” wniosek zostaje wysłany do rozpatrzenia bez możliwości powrotu do jego edycji.

Czy istnieje możliwość sprawdzenia formalnej poprawności wniosku przed jego wysłaniem?

Zachęcamy do konsultacji mailowych lub telefonicznych przed wysłaniem wniosku. Wniosek po ocenie formalnej (wstępnej) może być przez komisję zwrócony wnioskodawcy do poprawy.

Jakie załączniki należy uwzględnić podczas składania wniosku?

Wymagane lub pożądane są wszystkie dokumenty, które mogą pomóc komisji w ocenie poprawności merytorycznej wniosku w zakresach dotyczących obliczeń budżetowych, potencjalnych współpracowników czy kontrahentów; w zależności od konkursu załączniki mogą obejmować: listy intencyjne, zaświadczenia o współpracy, zaproszenia, kalkulacje kosztów (np. wydawniczych, tłumaczeniowych czy korektorskich), kalkulacje kosztów wyjazdowych (zakwaterowanie, koszty transportu) czy konferencyjnych, ale także – w zależności od typu konkursu, działania i celów projektu – poświadczenia o współpracy i kosztach takiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W przypadku wniosków lub projektów zbiorowych załącznikami mogą być biogramy naukowe współpracowników lub gości wizytujących. Są to jedynie przykłady potencjalnych załączników i lista ta nie jest i nie może być zamknięta, zależy ona od indywidualnej specyfiki każdego projektu i dokumenty należy dołączać według uznania, mając na celu ułatwienie komisji obiektywnej oceny projektu.

W formularzu znajduje się pole ‘opiekun naukowy’. Czy trzeba je wypełnić?

Wyłącznie w konkursach dedykowanych studentom, zgodnie z instrukcją w samym formularzu.

Czy możliwe jest wypłacanie honorariów członkom zespołu i czy są wytyczne, jak wyliczać stawki wynagrodzeń za taką pracę?

Wynagrodzenia za prace administracyjne (np. podczas przygotowywania i obsługi konferencji) są możliwe na podstawie przekonywających uzasadnień i wyliczeń wolnorynkowych.
Jeśli chodzi o wynagrodzenia za działania naukowe (pod warunkiem unikania podwójnego finansowania), punktem odniesienia jest regulamin wynagrodzeń UJ.

W kosztorysie wniosków znajduje się do wyboru pozycja „wynagrodzenie”. Czy realizując taki grant, możemy, jak w NCN, pobierać wynagrodzenia?

Nie. W przypadku działań wydziałowych nie przewidujemy wynagrodzenia dla osoby kierującej projektem. Wynagrodzenia są przewidziane dla osób wykonujących działania pomocnicze w projekcie.

Czy wynagrodzenia mogą stanowić 100% kosztów w kosztorysie, czy tylko jakąś część planowanych kosztów?

Wynagrodzenia w projektach mogą być przeznaczone na sfinansowanie konkretnych zadań wspierających projekt, które nie są wykonywane w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę z Uniwersytetem Jagiellońskim (np. obowiązku prowadzenia badań naukowych w ramach stosunku pracy).
Obowiązuje tutaj zasada unikania podwójnego finansowania. Jeśli wynagrodzenie za usługę wewnętrzną lub zewnętrzną związaną z prowadzonymi badaniami są jedynym zadaniem przewidzianym we wniosku, mogą one stanowić 100% kosztów w kosztorysie.

Czy możliwy jest wielokrotny wybór rezultatów we wniosku?

Tak, można wybrać kilka rezultatów.

We wnioskach jest pole “zakres przedmiotowy projektu” - jak Państwo to rozumieją? Jaka jest różnica między tym polem a polem “streszczenie projektu”?

Streszczenie projektu jest streszczeniem, skrócona wersją „zakresu przedmiotowego projektu” i pozwala nam na szybką ocenę struktury projektu w momencie doboru składu komisji oceniającej wniosek. Może ono zostać też upublicznione na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych po otrzymaniu przez Państwa finansowania.

Czy uwzględnienie w produktach projektu starań o grant obliguje wnioskodawców do złożenia wniosku grantowego na zakończenie prac nad minigrantem i rozliczenie tego w sprawozdaniu końcowym projektu?

Projekt przewidujący taką aplikację powinien określać, kiedy i w jakim konkursie wniosek zostanie złożony. Ocena wykonania projektu będzie dostosowana do harmonogramu wskazanego konkursu. Do sprawozdania powinien zostać załączony albo pełen wniosek (jeśli został już złożony), albo przynajmniej draft roboczy planowanego wniosku grantowego. Złożenie projektu grantowego nie oznacza oczywiście uzyskania finansowania. Fundusze ID.WF mają wspomagać proces pozyskiwania środków na badania, jednak nie uzależniamy rozliczenia projektu od sukcesu aplikacji.

Czy w konkursach można starać się o środki na zakup sprzętu (np. fotograficznego lub komputerowego), jeśli jest on niezbędny do realizacji badań wstępnych?

Planowanie zakupów sprzętowych jest możliwe w obydwu modułach działania R&R, o ile jest on konieczny do realizacji projektu i został przekonywająco uzasadniony. W okresie trwania projektu taki sprzęt będzie do wyłącznej dyspozycji kierownika/zespołu, na ogólnych zasadach obowiązujących w takich przypadkach (rewers złożony u osoby odpowiedzialnej za majątek jednostki organizacyjnej).

Czy w ramach dostępnych finansowań można starać się o zakup publikacji naukowych?

Tak, zakup publikacji jest możliwy w projektach obydwu modułów R&R, jeśli są one niezbędne do realizacji projektu. Publikacje takie będą własnością UJ – po realizacji projektu trafią do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej w bibliotece centralnej lub w zbiorach instytutowych/wydziałowych.

Czy w można złożyć dwa wnioski (np. jako kierownik i jako członek zespołu)?

W przypadku konkursów podzielonych na edycje z określonym terminem aplikacji można być kierownikiem projektu (czyli wnioskodawcą) tylko jeden raz w jednej edycji. Nie wyklucza to możliwości uczestniczenia w innych projektach tego samego konkursu jako współpracownik lub wykonawca w grantach zespołowych (np. w obydwu modułach R&R). Można równocześnie aplikować w kilku równoległych konkursach z zachowaniem tej samej zasady. W przypadku konkursów z naborem ciągłym warunkiem złożenia ponownego wniosku w ramach tego samego działania jest wykonanie i rozliczenie poprzedniego.

Jak obliczyć narzuty od wynagrodzeń?

Jako narzuty proszę dodać 20% wysokości wynagrodzenia. Oczywiście mogą się zdarzyć umowy bez narzutów dla studentów do 26 roku życia, ale każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie w CWN, bo jest dużo czynników, które mają wpływ na naliczanie narzutów.

Czy słuszna jest intuicja, łącząca osobę zatrudnioną na UJ z „usługami wewnętrznymi”, a osobę zatrudnioną poza UJ z „usługami zewnętrznymi”?

Usługi wewnętrzne to usługi wykonywane przez UJ i rozliczane za pomocą not wewnętrznych, a usługi zewnętrzne obejmują zadania wykonywane przez podmioty wobec uniwersytetu zewnętrzne i rozliczane na podstawie faktur. Intuicja zawarta w pytaniu dotyczy zapewne różnic w sposobach wynagradzania osób zatrudnionych w UJ i osób spoza UJ. W przypadku osób zatrudnionych na UJ, wynagrodzenie za pracę może mieć wyłącznie formę dodatku zadaniowego lub okresowego wypłacanego zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W przypadku zatrudniania osoby spoza UJ, praca będzie wykonywana w ramach umowy cywilno-prawnej, np. umowy o dzieło.

Wnioski publikacyjne OA: Gdzie szukać informacji na temat indeksów: CiteScore, Source Normalized Impact per Paper (SNIP), Scimago Journal Rank (SJR)?

Wymienione dane indeksowe dotyczą wyłącznie czasopism już funkcjonujących w bazach SCOPUS albo Web of Science.
Jeśli czasopismo jest indeksowane w tych bazach, to na ich stronach należy szukać odpowiednich danych. Jeśli nie jest – ten punkt wniosku automatycznie staje się bezzasadny. Fakt, że prośba o uzupełnienia tych danych we wniosku pojawia się automatycznie wynika z tego, że pierwotnie działania dofinansowywujące czasopisma ze środków ID.UJ mogły dotyczyć tylko czasopism już indeksowanych. Decyzją władz naszego Wydziału o finansowanie mogą się ubiegać także czasopisma, które jeszcze indeksowane nie są. Wpisanie w tych polach informacji „nie dotyczy”, albo zera, pozwoli procedować wniosek dalej.

Finansowanie czasopism: program ID zakłada finansowanie działalności naukowej; czy w takim razie w kosztorysie można uwzględniać CAŁOŚĆ kosztów wydania czasopisma, w tym również koszt “narzut kosztów ogólnowydawniczych”, czy lepiej go wyłączyć z kosztorysu przedstawianego w IDUJ-u?

Uwzględniamy pełne kalkulacje i możliwe jest pokrywanie wszystkich kosztów. Ważne jest, żeby czasopismo funkcjonowało w wolnym dostępie i zmierzało do indeksowania w bazach.

Czy finansowanie publikacji jest ograniczone do wydawnictw II poziomu?

Tak. W module piątym wsparcia publikacji możliwe jest dofinansowywanie wyłącznie publikacji w wydawnictwach z drugiego poziomu listy ministerialnej.

Nauka dla Społeczeństwa (R2S): Kiedy najpóźniej można rozpocząć realizację grantu, jeśli termin ogłoszenia wyników to 15.05? Czy istnieje wzór listu intencyjnego?

Od ogłoszenia wyników do rozpoczęcia realizacji zwykle upływają 3 tygodnie przeznaczone na działania administracyjne na poziomie CWN.
Nie ma wzoru listu intencyjnego – przyjmujemy zarówno deklaratywne formularze, jak i skany/zrzuty korespondencji formalnej potwierdzającej gotowość podjęcia współpracy.

Czy wnioskodawcą/kierownikiem projektu może być zespół, a nie tylko pojedyncza osoba?

Wnioskodawcą może być zespół, to znaczy można złożyć wniosek zbiorowy, ale jako kierująca projektem musi być wskazana pojedyncza osoba.

Czy korekty i tłumaczenia rozliczane będą wyłącznie na podstawie faktury? Czy rachunek do umowy o dzieło również wchodzi w grę?

Usługi za tłumaczenie lub korektę językową rozlicza się w zależności od wykonawcy. Jeśli wykonawcą jest firma, podstawą jest faktura (usługi zewnętrzne). W przypadku osób prywatnych będzie to umowa o dzieło (wynagrodzenia).

Czy w konkursie na tłumaczenia wymagane jest załączenie całości tekstu czy też wystarczy jego “robocza”, jeszcze nieukończona wersja? Czy należy przesłać tekst w języku polskim?

Wnioskowanie o środki na tłumaczenie wymaga załączenia pełnej wersji polskiej tekstu; w przypadku wnioskowania o środki na korektę językową przekładu – pełnej wersji przetłumaczonej.

W jakich terminach zbiera się komisja oceniająca wnioski ID.UJ?

Wnioski złożone na strefie w naborze ciągłym oceniane będą do dwóch tygodni po ich wysłaniu, pozostałe rozpatrywane są zgodnie z kalendarium zamieszczonym na stronie Wydziału (https://filg.uj.edu.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza).

Czy osoba powołana jako ekspert do zespołu oceniającego wnioski jest całkowicie wyłączona z aplikowania w danym programie, czy może być w komisji zastąpiona inną osobą?

W przypadku konfliktu interesów, w tym także udziału w konkursie, dana osoba jest automatycznie wykluczana z prac komisji; jest zobowiązana do poinformowania mailowo o konflikcie interesów panią Małgorzatę Radoń, która blokuje dostęp do systemu zarządzania konkursem.

Do kiedy można realizować działania w konkursach?

W kalendarium zamieszczonym na stronie Wydziału podane są terminy sprawozdawcze w odniesieniu do każdego konkursu.

Czy ze środków ID.WF można dofinansowywać działania już finansowane z innych źródeł?

Tak. Nie można podwójnie finansować tej samej aktywności, ale np. podróż może być finansowana z środków ID.WF a pobyt lub opłata konferencyjna z pieniędzy z umów międzynarodowych lub innych środków uniwersyteckich.

Czy po konferencji należy publikować tylko na II poziomie, w czasopismach od 100 punktów?

Nie ma takiego wymogu. W każdym wypadku należy zabiegać o publikację w czasopismach lub wydawnictwach o jak najwyższym statusie i wartości ewaluacyjnej.

Co z projektami, które ze względów merytorycznych miałyby się rozpocząć np. w drugim lub trzecim kwartale roku wnioskowania i trwać do drugiego lub trzeciego kwartału kolejnego roku (w granicach 12 miesięcy)?

Taka perspektywa i taka możliwość została uwzględniona w kalendarium działań współpracy badawczej (12 miesięcy od uruchomienia finansowania). Również dofinansowanie czasopism (12 miesięcy). Niektóre działania mają przedłużone terminy (do 31 marca przyszłego roku). Proszę zapoznać się z zapisami kalendarium na stronie Wydziału.
W pozostałych przypadkach nie bierzemy pod uwagę takiej perspektywy, działania powinny się zamykać w wyznaczonych terminach. W uzasadnionych przypadkach prosimy o indywidualny kontakt z zespołem ID.UJ na Wydziale celem uzyskania indywidualnej zgody na przedłużenie działań.

Konkursy są skierowane do pracowników UJ. Czy w takim razie w zespole pracującym nad projektem finansowanym w ramach projektów mogą znaleźć się osoby spoza UJ?

Tak, mogą, a przypadku współpracy badawczej (R&R moduł drugi) – nawet muszą.

Czy wymóg zamieszczania w publikacjach realizowanych na podstawie finansowania ze środków IDWF informacji o takim finansowaniu?

Tak. We wszystkich konkursach zawirających w efekcie publikacje jest taki obowiązek.
Wymagane formuły:
PL: “Publikacja została sfinansowana ze środków programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim”.
ENG: This publication was funded by the program Excellence Initiative – Research University at the Jagiellonian University in Krakow”.

Czy zakup sprzętu podlega procedurze przetargowej?

Jeśli chodzi o zakup sprzętu, obowiązują nas przepisy ogólne funkcjonujące na UJ.