Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

20220527

Pismo Dziekana w/s wyborów do rad dyscyplin

Date: 27.05.2022
Pismo Dziekana w/s wyborów do rad dyscyplin

30 września 2022 r. kończy się kadencja rad dyscyplin. W związku z powyższym, do dnia 31 maja 2022 r. dziekani wydziałów przekazują listy kandydatów na członków rad dyscyplin przewodniczącym właściwych wydziałowych komisji wyborczych.

 

 

 

Kraków, 11 maja 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że kadencja rad dyscyplin wybranych zgodnie z § 237 Statutu UJ kończy się r. 30 września 2022 r. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła 9 maja 2022 roku uchwałę nr 15, która określa szczegółową organizację czynności wyborczych w wyborach członków rad dyscyplin na kadencję 2022-2025 w zakresie nieuregulowanym w Statucie UJ. Uchwała została załączone do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, do dnia 31 maja 2022 r. dziekani wydziałów przekazują listy kandydatów na członków rad dyscyplin przewodniczącym właściwych wydziałowych komisji wyborczych. W celu przygotowania list kandydatów zwracam się do Państwa jako osób posiadających bierne prawo wyborcze o informację, czy zamierzają Państwo kandydować w wyborach do rad dyscyplin, które Państwo reprezentują. W celu wyrażenia woli kandydowania proszę o złożenie do 27 maja w Dziekanacie Wydziału Filologicznego na ręce pani mgr Doroty Palik:

  1. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. Oświadczenia kandydata o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

Równocześnie do 27 maja kandydaci są zobowiązani złożyć w Biurze Rektora UJ oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), zwane dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, albo informacja złożona przez kandydata, o której mowa w art.. 7 ust. 3a tej ustawy, zwana dalej „informacją lustracyjną”, przy czym obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego/informacji lustracyjnej dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ( zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą składanego dokumentu).

Wzory oświadczeń do wypełnienia załączam do niniejszego pisma.

Przypominam, że członkiem rady dyscypliny może być profesor lub profesor uczelni, który spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), oraz dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy i zadeklarował przynależność do danej dyscypliny w co najmniej 75%.

Szczegółowe informacje o wyborach, otrzymają Państwo od Wydziałowych Komisji Wyborczych.

 

Z wyrazami szacunku,

Władysław Witalisz

Dziekan

Download files
pdf
Uchwała nr 15 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2022 roku
docx
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
docx
Oświadczenia kandydata o spełnieniu wymagań
docx
Oświadczenie lustracyjne
docx
Informacja lustracyjna