Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc Materialna

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania w sekretariacie ds. pomocy materialnej Wydziału Filologicznym UJ

1. Czy rejestracja jest obowiązkowa w każdej sprawie (np. wtedy gdy nie ma kolejek)?

Każdy Student/ka ma obowiązek zarejestrować się w systemie EROS UJ (info.filg.uj.edu.pl/rejestracja/) niezależnie od powodu wizyty. Z rejestracji może zwolnić tylko koordynator wydziału.

2. Czy wypełnienie oświadczenia o dochodach/ wniosku w USOSweb jest równoznaczne z ich złożeniem do sekretariatu?

Po wypełnieniu oświadczenia o dochodach oraz wniosku w USOSweb, obowiązkiem Studentki/a jest złożenie wydrukowanej formy obu wniosków wraz z wymagana dokumentacja do sekretariatu ds. pomocy materialnej wydziału. Dopiero wtedy status wniosków „złożony” nabiera mocy proceduralnej. Wypełnienie wniosków w USOSweb jest jedynie 1 krokiem w całej procedurze ich złożenia.

3. Czy można wysłać wniosek/ dokumenty z wezwania pocztą?

W momencie wysłania wniosku/ dokumentacji pocztą, Student/ka zobligowany/a jest do skontaktowania się (osobiście lub telefonicznie) z sekretariatem ds. pomocy materialnej wydziału w celu potwierdzenia dotarcia i kompletności przesyłki. Należy zaznaczyć na kopercie w miejscu nadawcy poza imieniem i nazwiskiem, z jakiej filologii jest Student/ka. Student/ka wysyła wniosek na własna odpowiedzialność. Koordynator/ka nie odpowiada za ewentualne zagubienie wysyłki.

4. Czy mogę upoważnić osobę trzecią do złożenia za mnie wniosku/doniesienia dokumentów/ odebrania decyzji?

Złożenie / uzupełnienie wniosku / odbiór decyzji, może być dokonany przez osobę trzecią pod warunkiem upoważnienia Jej na piśmie (wzór nr 1). Osoba upoważniona jest zobowiązana przedstawić upoważnienie koordynatorce w momencie wizyty w sekretariacie ds. pomocy materialnej wydziału.

5. Czy muszę mieć założone swoje konto w banku?

Student/ka powinien/na posiadać osobiste konto bankowe. W przypadku, gdy Student nie posiada takiego konta, zobowiązany jest je założyć najdalej do otrzymania decyzji pozytywnej i dostarczyć potwierdzenie do sekretariatu ds. pomocy materialnej.

6. Kiedy wypłacane są stypendia?

Wypłaty stypendiów na osobiste konta Studentów są dokonywane przez Dział Finansowy UJ w terminie:

 • do 15 każdego m-ca – studia stacjonarne
 • do 20 każdego m-ca – studia niestacjonarne.

Zlecenia wypłat są dokonywane – do 5 każdego m-ca przez Sekretariat ds. pomocy materialnej wydziału.

7. Dlaczego nie mam pieniędzy na koncie?

Aby Student/ka mógł otrzymywać stypendium na swoje konto bankowe:

 • po 1. – musi dostarczyć potwierdzenie numeru konta bankowego,
 • po 2. – musi przyjść do sekretariatu ds. pomocy materialnej wydziału, odebrać decyzje o przyznaniu stypendium.

Jeżeli pomimo spełnienia p. 1 i 2 Student/ka nie zauważył/a nadal wpływu stypendium na swoje konto bankowe:

 • po 3. – powinien jeszcze raz skrupulatnie sprawdzić historię swojego rachunku,
 • po 4. – jeżeli stypendium nadal nie ma, należy zgłosić zaistniałą sytuację u swojego koordynatora ds. pomocy materialnej.

8. Czy stypendium jest dochodem opodatkowanym? Czy muszę je rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialna określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym są dochodem nieopodatkowanym i nie rozlicza się ich w Urzędzie Skarbowym.

9. Jeśli mam tytuł licencjata na pierwszym kierunku studiów to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku I stopnia?

Student/ka, który/a uzyskał/a tytuł licencjata na I-szym kierunku studiów, nie może starać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę), ponieważ zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ § 7 pkt 3, stypendium to może otrzymywać jedynie na kontynuacji studiów. W myśl w/w regulaminu kontynuacją jest rozpoczęcie studiów II stopnia.

10. Jeśli mam tytuł magistra to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku, który studiuję?

Po uzyskaniu tytułu magistra Student/ka nie może starać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę) na kolejnym kierunku studiów, niezależnie od jego stopnia.

11. Co to są dochody nieopodatkowane?

Dochód nieopodatkowany wg art.3 pkt 1 lic. C z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest to inny dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Najczęściej występujące dochody nieopodatkowane to np.

 • alimenty
 • zaliczka alimentacyjną określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów tj. fundusz alimentacyjny
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

12. Co to jest dochód utracony?

Dochód utracony - oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

13. Co to jest dochód uzyskany?

Dochód uzyskany - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

14. Czy liczymy Siostrę/ Brata do członków rodziny jeżeli wzięła/ął ślub?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego przez Siostrę lub Brata Studentki/a przestają się liczyć Oni do składu Rodziny Studentki/a niezależnie od wieku i faktu dalszej nauki.

15. Czy liczymy nowego męża Mamy/żonę Taty?

Jeżeli Rodzic studenta ponownie zawiera związek małżeński, to kolejna Żona/Mąż Rodzica Studentki/a nie jest wliczana/y w skład Rodziny Studentki/a.
Wyjątek stanowi fakt przysposobienia Studentki/a, gdy był/a niepełnoletni/a, przez w/w małżonka, w momencie zawarcia ów związku.

16. Czy liczymy Siostrę/ Brata którzy skończyli 26 lat, ale nadal są na utrzymaniu Rodziców?

Rodzeństwo po 26 roku życia będące na utrzymaniu Rodziców, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje ( np. bezrobocie ) nie jest wliczane w skład Rodziny. Wyjątek stanowi Rodzeństwo niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od stopnia.

17. Czy liczyć Babcie/ Dziadka do członków rodziny w momencie gdy wyłącznie oni utrzymują rodzinę finansowo?

Do wspólnego gospodarstwa domowego wliczani są Rodzice Studentki/a, Student/ka, uczące się Rodzeństwo do 26 roku życia (wyj. Rodzeństwo niepełnosprawne) i ewentualnie dziecko Studentki/a, w przypadku, gdy wychowuje je samotnie. Przy braku samodzielności finansowej jest wliczany również Małżonek/a Studentki/a.
Żaden inny członek Rodziny tj. Babcia, Dziadek, członkowie Rodzin ”patchworkowych”, dzieci dla których Rodzice Studentki/a są rodziną zastępczą, nie jest wliczany do składu Rodziny, niezależnie od faktycznej sytuacji.

18. Czy dochody z MOPS/ GOPS są wliczane do dochodu?

Dochody z MOPS/GOPS tj. pobierane świadczenia nie są wliczane do dochodu Rodziny Studentki/a.

19. Jeżeli pobieram świadczenia z MOPS/GOPS muszę potwierdzić to zaświadczeniem?

Wszelkie świadczenia z MOPS/GOPS j.w. nie są wliczane do dochodu Rodziny jednak że muszą być przedstawione odnośne zaświadczenia z tego urzędu, potwierdzające ten fakt.

20. Czy zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej rodzeństwa trzeba dostarczać?

Jeżeli Rodzeństwo Studentki/a uczy się to niezależnie od rodzaju szkoły tj. czy jest to szkoła podstawowa, gimnazjalna, zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące czy uczelnia wyższa należy przedstawić aktualne zaświadczenie z w/w szkoły potwierdzające zgłaszany fakt.

21. Jakie zaświadczenie musi być z Urzędu Skarbowego?

Wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego to zaświadczenie o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

22. Czy jak nie pracowałem/am lub mam dochód 0zł (zero złotych) to muszę mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?

Fakt, że Student/ka lub Jego pełnoletnie Rodzeństwo nie pracowało w bazowym roku podatkowym nie zwalnia Go z obowiązku przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego j.w.

23. Czy jak mam „0 zł” dochodu to muszę mieć zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych?

Jeżeli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, któregoś z członków Rodziny wykazany został dochód 0 zł ( zero złotych) nie trzeba przedstawiać zaświadczenia z ZUS o wysokości całkowitej należnej składki zdrowotnej. Jeżeli jednak dochód 0 zł pojawi się u Rodzica Studentki/a należy wówczas przedstawić druk ZUS – P – ZCNA o zgłoszeniu do celów ubezpieczenia zdrowotnego, wymiennie z zaświadczeniem z miejsca zatrudnienia drugiego Rodzica lub zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt bycia osobą bezrobotną z prawem lub nie do zasiłku / stażu dla bezrobotnych.

24. Czy mieszkając w Domu Studenckim muszę przynosić potwierdzenie zamieszkania?

Jeżeli Student/ka jest mieszkańcem Domu Studenckiego Uj nie musi przedstawiać zaświadczenie potwierdzającego ten fakt. Jeżeli jednak DS. jest innej krakowskiej uczelni wyższej zaświadczenia jest wymagane tak samo, jak umowa najmu w momencie zamieszkania w innym obiekcie niż DS.

25. Czy umowa najmu musi być spisana na mnie, czy może być na mojego współlokatora?

Umowa najmu powinna być na Studenta/kę UJ. Jest jednak możliwość odstępstwa w formie umowy, gdzie Student/ka będzie widnieć w umowie jako współwynajmujący. Najważniejszy jest fakt, aby Student/ka widniał/a na umowie z imienia i nazwiska i aby umowa ta była podpisana przez najemcę i osobę wynajmującą (tj. Studenta/kę).

26. Czy z Urzędu skarbowego musi być zaświadczenie czy wystarczy PIT?

PIT nie jest zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego. Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ, Student/ka zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie (patrz pkt 20).

27. Jaki dokument z Urzędu Skarbowego powinnam/em złożyć w momencie kiedy Rodzice rozliczają się razem?

Jeżeli Rodzice Studentki/a skorzystali z możliwości wspólnego rozliczenia podatku, Student/ka zobowiązana/y jest do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego gdzie jest rozpisany dochód oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobno Podatnika i Małżonka.
Urząd Skarbowy wydaje takie zaświadczenie w różnej formie. Dwie najczęściej spotykane to forma „słupkowa”, gdzie zawarte są dochody i składki na ubezpieczenie społeczne łączne obok podatnika i dalej małżonka lub forma „podwójnego zaświadczenia”, gdzie jedno jest wydane na podatnika z Jego dochodami i składkami na ubezpieczenie społeczne a drugie odpowiednio na małżonka. Podatek oczywiście jest jeden, ten sam, z racji wspólnego rozliczania się.
W takim przypadku, w momencie wypełniania oświadczenia o dochodach w USOSweb nie wolno wpisywać go w rubryce o wysokości podatku należnego Mamy i Taty (tj. podwójnie). Podatek jest jeden i wpisujemy go u jednego z Rodziców.

28. Kiedy jestem samodzielny/ na finansowo?

Student/ka jest samodzielny/a finansowo jeżeli On/a lub jego Małżonek/a spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył/a 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek lub osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

lub spełnia łącznie nastepujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym (tj. za który składał PIT),
 • posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym (tj. w którym składa wniosek),
 • jego min. dochód wynosi nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za prace pracowników tj. 930,35 zł netto/os/m-c,
 • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z Rodzicami bądź z jednym z Nich.

Jeżeli Student/ka nie spełnia któregoś z w/w warunków, nie jest samodzielny finansowo i jest zobowiązany przy składaniu wniosku o stypendium/DS przedstawić również dochody swoich Rodziców/ Rodzica oraz ewentualnego uczącego się do 26 roku życia Rodzeństwa niezależnie od sytuacji faktycznej.

29. Czy mogę składać wniosek o stypendium w momencie kiedy jestem sierotą i nie mam samodzielności finansowej?

Jeżeli student/ka jest sierotą może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach z USOSweb i wymaganą dokumentację, rozliczając się tam sam, niezależnie od tego czy posiada samodzielność finansową czy też nie.

30. Co w sytuacji, gdy Rodzice są po rozwodzie, są zasądzone alimenty na mnie (i / lub moje Rodzeństwo), lecz pomimo tego Mama/ Tata nie płacą ich?

Jeżeli Student/ka posiada dokument o wysokości zasądzonych alimentów a Rodzic ich nie płaci, kolejnym dokumentem wymaganym jest zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów oraz jeżeli takie są przyznane – zaświadczenie / decyzja z MOPS/GOPS o pobieraniu funduszu alimentacyjnego.
Jeżeli taka procedura nie została przeprowadzona przez Rodzica Studentki/a lub Studenta/kę ( w zależności, kiedy rozwód się odbył), Rodzic niepłacący alimentów musi być wliczany w skład Rodziny wraz z jego dochodami, niezależnie od faktu rozwodu Rodziców. W takiej sytuacji naliczany będzie dochód Rodzica, ale nie będą naliczane alimenty.