Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł Prorektor UJ Profesor Michał du Vall

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Michał du Vall, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Prof. dr hab. Michał du Vall, urodził się w 1952 r. w Jaśle w rodzinie prawniczej. Tutaj ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Równolegle ukończył Szkoły Muzyczne: I Stopnia w Krośnie i II Stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu.

W 1971 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ, jednocześnie pracując w Szkole Muzycznej I Stopnia w Jaśle jako nauczyciel gry na fortepianie.

Na Wydziale Prawa i Administracji uzyskał w 1983 r. stopień naukowy doktora, w 1991 r. doktora habilitowanego, tytułu profesora uzyskał w 2009 roku. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych.

Od czasu ukończenia studiów pracował na Uniwersytecie w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej; w latach osiemdziesiątych był jego Sekretarzem Naukowym, a obecnie jest kierownikiem Katedry Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji.

Po utworzeniu w 1996 r. Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (do którego został włączony Instytut Prawa Własności Intelektualnej), został wybrany na dwie kadencje Prodziekanem ds. Studenckich, a następnie - na dwie kolejne kadencje - jego Dziekanem. Od 2008 roku sprawował funkcję prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Zainteresowania naukowe prof. M. du Valla koncentrowały się na problematyce prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji. Był autorem (lub współautorem) przeszło 200 publikacji z tego zakresu. Książka Prawo własności przemysłowej (współaut.: E. Nowińska, U. Promińska) została wydana pięciokrotnie, a Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (współaut.: E. Nowińska) – siedmiokrotnie. W 2008 r. opublikował obszerną książkę Prawo patentowe, stanowiącą niejako podsumowanie jego dorobku z zakresu objętego tytułem.

Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji i Włoszech. Kierował projektami badawczymi, w tym trzyletnim IPR-Helpdesk w ramach którego była świadczona (przy użyciu sieci Internet) pomoc prawna dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkół wyższych z zakresu własności intelektualnej.

Brał czynny udział w dostosowaniu polskiego prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego do standardów wspólnotowych, współautor projektów ustaw oraz opinii projektów aktów prawnych na różnym szczeblu prac legislacyjnych. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był syndykiem największego upadłego przedsiębiorstwa państwowego Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu, doprowadzając do pełnego zagospodarowania mienia i jego prywatyzacji. Do czasu rozpoczęcia kadencji prorektorskiej był wspólnikiem krakowskiej kancelarii adwokatów i radców prawnych. 

Był ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Urzędu Patentowego.

Pozostawił żonę oraz dwoje dzieci.

Data opublikowania: 10.03.2012
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski