Ocena zajęć dydaktycznych

Kto podlega ocenie

Ocenie zajęć dydaktycznych podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze akademickim. Oceniane są wszystkie kursy, realizowane w ramach programu.

Cele oceny

Studenckie oceny stanowią istotny element analizy własnej pracy oraz okresowej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego. Wspomagają także kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i o osobach je prowadzących. Dodatkowo, wysoko ocenionym dydaktykom przyznawane są nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy.

Ankieta

Ocena zajęć dydaktycznych realizowana jest w formie elektronicznej ankiety udostępnianej studentom za pośrednictwem USOSweb pod koniec każdego semestru. Ankiety przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności.

Obecnie obowiązujący na Wydziale Filologicznym kwestionariusz ankiety składa się z 5 pytań. Jest w nim także miejsce na sugestie i komentarze, a dla celów statystycznych student odpowiada na dodatkowe pytanie o stopień uczestnictwa w zajęciach.

Pytania:

 1. Czy dzięki Prowadzącemu Twoja wiedza o przedmiocie została poszerzona?
 2. Jak oceniasz umiejętność przekazywania wiedzy przez Prowadzącego?
 3. Czy Prowadzący był gotów udzielić dodatkowych wyjaśnień w trakcie zajęć lub w godzinach konsultacji?
 4. Czy Prowadzący był przygotowany do zajęć?
 5. Czy Prowadzący przestrzegał przyjętych kryteriów zaliczenia zajęć?

Wyniki ankiet

Każda osoba prowadząca zajęcia uzyskuje w skali całego roku akademickiego dla wszystkich prowadzonych zajęć wynik punktowy, który zawiera się w granicach od 0 do 100 punktów.

Wynik punktowy obliczany w oparciu o kryteria przedstawione w Regulaminie :

 • pozwala na przyporządkowanie pracownika do jednej z grup (por. Kategorie),
 • jest podstawą do oceny pracownika,
 • pozwala na ewentualne wytypowanie go do jednej z dwóch grup:
  • pracowników przedstawionych do dodatkowego wynagrodzenia
  • pracowników, których niska ocena uzasadnia podjęcie wobec nich działań w celu poprawy wykonywania obowiązków dydaktycznych.

Kategorie

Wynik punktowy jest podstawą przyporządkowania pracowników do grup według kategorii opisowej i porównawczej. Aktualnie opracowywane dane, dostarczane po zakończeniu akcji ankietowej władzom Uczelni, zawierają obie przeliczone wartości.

 1. Kategoria opisowa, poprzednio stosowana jako jedyna, grupuje pracowników w oparciu o tradycyjnie pojmowane przedziały punktowe i pozwala na ocenę wyniku w odniesieniu do ideału dydaktyka, zdobywającego 100 punktów na 100 możliwych. Ten sposób oceny zachowano w celu ułatwienia wykazania ciągłości w prezentacji wyników dydaktycznych.

Podział na grupy wg kategorii opisowej:

 • 0-20 punktów – bardzo nisko
 • 21-40 punktów – nisko
 • 41-60 punktów – przeciętnie
 • 61-80 punktów – wysoko
 • 81-100 punktów – bardzo wysoko.
 1. Kategoria porównawcza, uwzględnia punkt odniesienia, którym jest poziom dydaktyki stanowiący średnią na UJ. Wynik punktowy danego pracownika pokazany jest na tle innych pracowników, zatem kategoria porównawcza pozwala na zidentyfikowanie osób, które w znaczącym stopniu odbiegają od średniej, przekraczają ogólny poziom dydaktyki na uczelni lub go nie spełniają.

Podział na grupy wg kategorii porównawczej:

 • znacznie poniżej średniej (obejmuje 7% najniższych wyników)
 • poniżej średniej (obejmuje 24% wyników odbiegających od normy w dół)
 • średnia (obejmuje 38% wyników o wartości bliskiej medianie)
 • powyżej średniej (obejmuje 24% wyników odbiegających od normy w górę)
 • znacznie powyżej średniej (obejmuje 7% najwyższych wyników)

Zarządzenia i regulaminy

Więcej