Filolog pracUJe! - rejestracja

RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

ZAPRASZAMY

 

 

Proces rekrutacji uczestników

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie powinni dostarczyć osobiście do Biura Projektu (wtorki-czwartki) lub przesłać pocztą na adres biura projektu (liczy się data stempla pocztowego):

·        Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),

·        Regulamin udziału w Projekcie (niniejszy dokument) – parafowany na każdej stronie
i podpisany na ostatniej stronie (podpisanie Regulaminu oznacza akceptację jego treści),

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu).

·        Deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 3)

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie projektu www.filg.uj.edu.pl/projekty/filolog-pracuje oraz w Biurze Projektu.

 

Ponadto Studenci zainteresowani udziałem w projekcie powinni dostarczyć do Biura Projektu zaświadczenie o średniej ocen odpowiednio z II roku studiów I stopnia lub I roku studiów II stopnia oraz pisemny list motywacyjny (maks. 1800 znaków ze spacjami).

Listy motywacyjny można przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.filolog.pracuje@uj.edu.pl.

List motywacyjny powinien zawierać informacje na temat:

·        wybranej ścieżki, w której chce uczestniczyć student

·        motywacji do udziału w projekcie,

·        dodatkowych osiągnięć Studenta związanych z jego działalnością naukową i organizacyjną (np. członkostwo w Kole naukowym)

·        dla ścieżki korporacyjnej informacje na temat znajomości języków obcych poza językiem kierunku,

  • dla ścieżki nauczycielskiej informacje o poprzednich doświadczeniach dydaktyczno-pedagogicznych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE PROJEKTU

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin projektu

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 3 Deklarcja udziału w projekcie