Filolog pracUJe! - projekt

Filolog pracUJe!

kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Filologicznego UJ finansowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i cyfrowych studentów Wydziału Filologicznego UJ w okresie od kwietnia 2017 do września 2019 poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia opracowanego w oparciu o analizy rynku pracy i zapotrzebowania pracodawcy, z wykorzystaniem zajęć warsztatowych kształcących kompetencje, wizyt studyjnych u pracodawców oraz dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych.

 

Wartość projektu: 525 000 PLN

 

Dofinansowanie ze środków europejskich: 442 470 PLN

 

Czas realizacji: I edycja 2017/2018; II edycja 2018/2019

Uczestnicy projektu: studenci ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia na kierunku neofilologia (wszystkie specjalności) Wydziału Filologicznego UJ, którzy rozważają podjęcie pracy w korporacji lub przygotowują się do zawodu nauczyciela języków obcych.

 

Zakres projektu: W ramach projektu będą prowadzone darmowe warsztaty i zadania praktyczne pomagające studentom odnaleźć się na rynku pracy.

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie prowadzi do uzyskania kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i cyfrowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zajęcia w projekcie będą realizowane w ramach dwóch ścieżek zawodowych:

1. KORPORACYJNA

2. NAUCZYCIELSKA

Warsztaty i zadania praktyczne w ramach Projektu będą odbywały się w systemie weekendowym (piątek / sobota).