Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Ocena działalności naukowej za rok 2023

Termin wysłania ankiet to 30 kwietnia 2024 r. Ankiety nie będą zbierane w wersji papierowej. 

Prosimy o wypełnianie Arkusza Samooceny w Wordzie, zapisanie jako PDF (lub wydruk do PDF), a następnie przesłanie przez formularz MS Forms (wymagane zalogowanie przy użyciu służbowego adresu email).


1. Wypełniamy arkusz samooceny (ankietę) w programie Word. Po wypełnieniu zapisujemy plik pod nazwą Arkusz_Samooceny_2023 i wybieramy typ pliku PDF.

2. Przygotowujemy pliki PDF z ankietą oraz listą publikacji z RUJ (patrz instrukcja poniżej). Załączamy plik z informacjami do części B arkusza (informacje o recenzjach, grantach liczących się do ewaluacji itp.), również w formacie PDF.

3. Wchodzimy na stronę formularza podsumowującego (logujemy się służbowym adresem e-mail), wypełniamy formularz i wysyłamy dane.

Jeśli konieczne będzie ponowne wysłanie arkusza samooceny (z powodu błędów, uzupełnienia danych itp.), przygotowujemy prawidłowe pliki pdf i ponownie wypełniamy formularz podsumowujący. Prosimy pliki PDF nazwać wtedy z dopiskiem KOREKTA.pdf

Ewentualne pytania dotyczące MS Forms prosimy kierować na adres pawel.maliszewski@uj.edu.pl

Instrukcja wypełniania Arkusza Samooceny za rok 2023

W części A należy wpisywać tylko:

  1. publikacje naukowe afiliowane do UJ,
  2. „projekty”, czyli granty o charakterze naukowym afiliowane tylko do UJ, otrzymane z agend: NCN, NPRH, MNSiW, grantów europejskich (m.in. ERC), które są ewidencjonowane w systemie SAP.
Publikacje popularnonaukowe będą wpisywane do części B i nie liczą się w tej części AS-a, nawet jeśli są w punktowanych czasopismach i książkach naukowych.

Warunkiem uwzględnienia punktacji za dorobek naukowy jest dołączenie do formularza w formie PDF wydruku spisu publikacji za rok 2023 z Repozytorium UJ. Uwaga: proszę wybrać opcję „opis ciągły”, w którym pojawia się m.in. informacja o wydawnictwie (a nie opis skrócony). 

Do AS-a załączamy informację z tytułem i numerem grantów, instytucją przyznającą oraz okresem realizacji grantu.

W części B w przypadku grantów wewnętrznych, pozyskanych z IDUJ-a załączamy również wykaz tych grantów (tytuł, numer, okres realizacji).

Należy zwrócić uwagę na klasyfikację danej publikacji w RUJ-u:

  1. recenzje mają charakter popularnonaukowy, natomiast artykuły recenzyjne zwykle są publikacjami naukowymi z odpowiednim aparatem (odniesienia do literatury przedmiotu, przypisy, bibliografia),
  2. wstępy można potraktować jako wstępny/wprowadzający w tematykę rozdział lub artykuł naukowy, tylko gdy wykazują cechy artykułu naukowego, tzn. opatrzone są aparatem naukowym (mają konkretny tytuł, przypisy, ew. bibliografię, objętość od ok. 10 stron),
  3. zwykłe wstępy referujące tylko treść zbioru, notki bibliograficzne, nekrologi i posłowia bez aparatu naukowego są publikacjami popularnonaukowymi.

Edycja tekstów źródłowych i tłumaczenie liczą się za ½ punktów (monografii lub rozdziału). Jednak jeśli edycja tekstów źródłowych jest wynikiem grantu (NCN, NPRH, FNP, KE), nalicza się punkty jak za pełną monografię, czyli 120 pkt. dla poziomu I oraz 300 pkt dla poziomu II.

Artykuł recenzyjny liczy się za ½ punktów normalnego artykułu naukowego w danym czasopiśmie.

Tłumaczenia monografii, artykułów naukowych na j. polski lub z j. polskiego na inny język obcy – punkty otrzymuje tylko tłumacz (nie autor tłumaczonego dzieła).

Liczbę punktów za pełnienie funkcji redaktora lub sekretarza czasopisma naukowego uzyskuje się dzieląc liczbę punktów przypisaną danemu czasopismu w aktualnym wykazie ministerialnym przez dwa, pod warunkiem ukazania się w danym roku kalendarzowym przynajmniej jednego numeru czasopisma.

Uściślenie publikacji współautorskich:

W przypadku współautorstwa i współredakcji liczbę punktów dzieli się pomiędzy autorów i redaktorów w monografiach w wydawnictwie I poziomu (120 pkt) i w czasopismach 5-70 pkt oraz w wydawnictwach i czasopismach spoza wykazu. Nie dzieli się punktów dla monografii w wydawnictwie z II poziomu (300 pkt.) i w czasopismach 100-200 pkt.

Punkty za monografie, redakcje monografii, rozdziały i tłumaczenia w wydawnictwach z I poziomu oraz za artykuły w czasopismach za 5-70 pkt dzielimy matematycznie przez liczbę autorów/redaktorów/tłumaczy. Ze względu na różne algorytmy podziału punktacji w zależności od afiliacji i dyscypliny autorów/redaktorów/tłumaczy w stosowanych systemach parametryzacyjnych, punkty za współautorstwo zostaną dopasowane na etapie sprawdzania AS-ów na poziomie Wydziału

Więcej informacji o algorytmach punktacji i w ogóle o ewaluacji jakości działalności naukowej jest w ministerialnym przewodniku (plik PDF ma 2,7 MB).

Przypomnienie punktacji:

  • Czasopisma: 20, 40, 70, 100, 140, 200 pkt.
  • Rozdziały w monografiach: 20 pkt. (na I poziomie) i 75 pkt. (na II poziomie).
  • Autorstwo monografii: 120 pkt. (na I poziomie) i 300 pkt. (na II poziomie).
  • Redakcja monografii: 40 pkt. (na I poziomie) i 150 pkt. (na II poziomie).
Download files
docx
Arkusz samooceny działalności naukowej za rok 2023 (do wypełnienia)
pdf
Instrukcja eksport pliku publikacji z RUJ-a