Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

(z wyszczególnieniem ról wynikających z Zarządzenia Rektora UJ nr. 36/2010).

Istniejący na Wydziale Filologicznym od 2012 r. zespół ds. doskonalenia jakości kształcenia podejmuje działania zmierzające do doskonalenia oferty dydaktycznej, opracowuje dane dotyczące efektów działalności dydaktycznej, proponuje działania naprawcze.
Obecnie zespół tworzą: 

  • dr hab. Antoni Bobrowski (Instytut Filologii Klasycznej) – przewodniczący, pełnomocnik dziekana wydziału ds. doskonalenia jakości kształcenia,
  • dr Władysław Chłopicki (Instytut Filologii Angielskiej) – przedstawiciel nauczycieli akademickich,
  • dr Barbara Podolak (Instytut Orientalistyki) – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia,
  • dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej) – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia,
  • mgr Dorota Palik (Instytut Orientalistyki) – przedstawiciel administracji,
  • mgr Magdalena Wąsowicz – przedstawiciel doktorantów,
  • p. Amelia Kurjaniuk (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) – przedstawiciel studentów.