Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Wprowadzenie efektów kształcenia dla kierunków studiów od roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wewnętrzny system zapewnienia jakości na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia wdrożony został na dwóch poziomach: ogólnouniwersyteckim oraz w jednostkach prowadzących działalność dydaktyczną.

W związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym trwają prace nad dostosowaniem wewnętrznych dokumentów regulujących przebieg procesu dydaktycznego. Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące dokumenty o charakterze ogólnouniwersyteckim:

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Zarządzeniu nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, za politykę projakościową Uniwersytetu odpowiada Stała Senacka Komisja ds. Nauczania i Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jest Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Na poziomie ogólnouniwersyteckim, za wdrażanie systemu zapewnienia jakości odpowiada Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia. Do szczegółowych zadań realizowanych przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia zaliczono:

Za realizację działań w wyznaczonych obszarach odpowiadają wchodzący w skład Zespołu:

Czynności związane z planowaniem i koordynacją oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim podejmuje Zespół ds. analiz jakości kształcenia Działu Nauczania UJ. Aktualnie realizowane są następujące projekty ewaluacyjne:

Wymienione organy pozostają w ścisłej współpracy, sprawując pieczę nad procesami zapewnienia i doskonalenia jakości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Struktura ogólnouniwersytecka znajduje wierne odzwierciedlenie w strukturze wydziałowej. Przy zachowaniu bezpośredniej komunikacji pionowej, pod nadzorem Dziekana powoływany jest Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, którego działania koordynuje Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia. Czynności związane z oceną jakości kształcenia podejmuje Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia, odpowiedzialny za gromadzenie danych oraz sporządzanie raportów z bieżącej oceny dla władz Wydziału. W skład Zespołu obok nauczycieli akademickich wchodzą również przedstawiciele studentów.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Zarządzeniu nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, za politykę projakościową Uniwersytetu odpowiada Stała Senacka Komisja ds. Nauczania i Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jest Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Na poziomie ogólnouniwersyteckim, za wdrażanie systemu zapewnienia jakości odpowiada Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia. Do szczegółowych zadań realizowanych przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia zaliczono:

 • opracowanie procedury i harmonogramu oceny własnej oraz opracowanie wytycznych do sporządzenia raportu z oceny własnej,
 • opracowywanie raportów dotyczących jakości kształcenia,
 • opracowanie rocznego harmonogramu i prowadzenie akcji ankietowych,
 • formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości Kształcenia,
 • inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim.

Za realizację działań w wyznaczonych obszarach odpowiadają wchodzący w skład Zespołu:

 • pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, koordynujący całokształt prac związanych z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości,
 • pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia, koordynujący działania związane z oceną jakości kształcenia,
 • pełnomocnik Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie edukacyjnej, odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie wiedzy o prowadzonych programach studiów.

Czynności związane z planowaniem i koordynacją oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim podejmuje Zespół ds. analiz jakości kształcenia Działu Nauczania UJ. Aktualnie realizowane są następujące projekty ewaluacyjne:

 • cosemestralna ocena zajęć dydaktycznych oraz ocena pracy administracji,
 • coroczna ocena satysfakcji studentów ze studiowania na UJ,
 • coroczne badania kandydatów na studia (współpraca z Działem Rekrutacji na Studia),
 • badania losów zawodowych absolwentów UJ (realizowane przez Biuro Karier oraz Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM),
 • zapoczątkowane w roku akademickim 2011/12 badanie kompetencji i aktywności studentów UJ.

Wymienione organy pozostają w ścisłej współpracy, sprawując pieczę nad procesami zapewnienia i doskonalenia jakości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Struktura ogólnouniwersytecka znajduje wierne odzwierciedlenie w strukturze wydziałowej. Przy zachowaniu bezpośredniej komunikacji pionowej, pod nadzorem Dziekana powoływany jest Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, którego działania koordynuje Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia. Czynności związane z oceną jakości kształcenia podejmuje Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia, odpowiedzialny za gromadzenie danych oraz sporządzanie raportów z bieżącej oceny dla władz Wydziału. W skład Zespołu obok nauczycieli akademickich wchodzą również przedstawiciele studentów.