Obszary działalności WZDJK Wydziału Filologicznego UJ

Spotkania i konsultacje członków Zespołu odbywają się w miarę pojawiających się problemów oraz zadań wymagających działań związanych z realizacją strategii jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym.  W latach 2012 – 2015 spotkania i konsultacje Zespołu odbywały się z bardzo dużą częstotliwością. W prace Zespołu włączeni są również przedstawiciele studentów WF.  

Kalendarium prac Zespołu:

Na pierwszym, październikowym zebraniu WZDJK WF omawia się sposób funkcjonowania i podział obowiązków wewnątrz zespołu w bieżącym roku akademickim; uwzględniając doświadczenia z poprzedniego roku /poprzednich lat akademickich. Szczegółowe ustalenia dotyczą niezwłocznych zadań związanych z organizacją Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ oraz z koniecznością sporządzenia sprawozdania z oceny zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia za miniony rok akademicki, a także działań związanych z oceną efektów kształcenia.

Jednym z pierwszych, stałych zadań Zespołu jest udział w Tygodniu Jakości Kształcenia na UJ, który odbywa się w pierwszych dniach grudnia na dwóch poziomach: lokalnym oraz centralnym. Wydział Filologiczny uczestniczy w TJK UJ na obu poziomach (patrz http://www.filg.uj.edu.pl/jakosc/wydarzenia-i-aktualnosci).

Kolejne prace:

  • listopad/grudzień przygotowanie i opracowanie Sprawozdania z oceny zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia za miniony rok akademicki. Dokument powstaje w oparciu o raporty jednostkowych Pełnomocników do spraw Jakości kształcenia - przygotowanie dokumentu wymaga wzajemnej współpracy Pełnomocników oraz skoordynowania ich działalności. W wyniku tej współpracy dyskutowane są zmiany w sposobie pracy Zespołu Wydziałowego.
  • Styczeń: przygotowanie materiałów koniecznych do wytypowania, w porozumieniu z jednostkami macierzystymi, pracowników proponowanych do nagrody dydaktycznej. także uzasadnienie ich wyboru (np. liczba punktów, liczba kursów, liczba oceniających, odsetek oceniających, ilość i rodzaj komentarzy).
  • na bieżąco: opracowanie Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia, uzupełnianie oraz systematyczna aktualizacja poszczególnych działów Księgi.

W ciągu całego roku akademickiego członkowie Zespołu biorą aktywny udział w ogólnouniwersyteckich zebraniach, dyskusjach i pracach dotyczących strategii poprawy jakości kształcenia na UJ i na własnym Wydziale, w efekcie których m.in. opracowuje się i doskonali model ankiet studenckich. W oparciu o ustalenia ogólnouczelniane członkowie Zespołu JKWF wypracowują i wdrażają własną strategię oceny zajęć dydaktycznych. Zespół angażuje się w prace Uczelnianego Zespołu JK, poprzez opracowywanie stanowiska Wydziału Filologicznego w sprawach bieżących,  dotyczących np. raportu rocznego i okresowego z przeglądu programu kształcenia oraz kwestii związanych z ich wdrażaniem, modyfikacji formularza Oceny Nauczyciela Akademickiego, badaniem losów absolwentów, badaniem satysfakcji ze studiowania.

Inne działania:

  • Identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk związanych z podniesieniem jakości nauczania, uczenia się, przeprowadzaniem przeglądu programów kształcenia. 
  • monitorowanie wniosków, sugestii i rekomendacji dotyczących jakości kształcenia,  zgłaszanych  przez przedstawicieli poszczególnych Instytutów, w tym studentów – jedną z ważniejszych kwestii jest możliwość wprowadzenia pięcioletniego systemu studiów na Wydziale Filologicznym – dyskusja z udziałem studentów.
  • bieżące monitorowanie skuteczności kwestionariuszy ankietowych.
  • wniesienie wniosku do UZJK UJ o rozdzielenie funkcjonującej obecnie systemowej ankiety oceny zajęć dydaktycznych na dwie odrębne ankiety. Ankieta pierwsza odnosiłaby się bezpośrednio do oceny zajęć dydaktycznych, a druga do oceny formy, zakresu i kryteriów zaliczenia, a więc stopnia osiągania przez studenta efektów kształcenia.