Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Formularz kontaktowy

Na posiedzeniu z 26 września 2013 r. Rada Wydziału zatwierdziła następujące zasady hospitacji pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych oraz doktorantów na Wydziale Filologicznym UJ
  1. Doktoranci Wydziału odbywający praktyki dydaktyczne hospitowani są przynajmniej raz w roku przez opiekuna naukowego/promotora.
  2. Asystenci, lektorzy i wykładowcy hospitowani są:
    1. w pierwszym roku pracy przez kierownika zakładu lub innego członka zakładu wyznaczonego przez kierownika
    2. przed konkursem na stanowisko adiunkta/wykładowcy/starszego wykładowcy przez kierownika zakładu lub innego członka zakładu wyznaczonego przez kierownika
  3. Wszyscy pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni (w tym samodzielni) hospitowani są na wniosek dziekana lub dyrektora instytutu po otrzymaniu niskich ocen w semestralnej ankiecie studenckiej. Hospitacje te przeprowadza kierownik zakładu, do którego należy hospitowany pracownik lub inna osoba wyznaczona przez dziekana lub dyrektora.
  4. Hospitacja zajęć przeprowadzana jest zawsze przez osobę równą lub wyższą stopniem.
  5. Wyniki hospitacji są brane pod uwagę przy okresowej ocenie pracowników i ocenie postępów doktorantów oraz w procedurach konkursowych na wyższe stanowiska.
  6. Rada zatwierdziła formularz hospitacji pracownika obowiązujący na Wydziale Filologicznym