Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie - wzory formularzy - rozliczenie roku

W roku akademickim 2019/2020 zmianie uległa procedura rozliczenia roku przez doktoranta. Rozliczenie roku 2020/21 odbywa się zdalnie, za pośrednictwem elektronicznego formularza Forms przesyłanego online do sekretariatu studium doktoranckiego link do formularza: https://forms.office.com/r/eG5cSNd1nn

Rozliczenie roku musi zawierać następujące pliki:

  1. formularz sprawozdania doktoranta pobrany ze strony studiów doktoranckich WF UJ (link do pliku), zapisany jako załącznik w formacie pdf.  (formularz nie obejmuje konieczności  uzyskania podpisu opiekuna naukowego/promotora oraz przyznanych przez opiekuna/promotora punktów za postępy w przygotowaniu pracy – informacje te muszą być zawarte w jego opinii); formularz nie musi także być podpisany przez doktoranta, ponieważ jest wysyłany z konta UJ, które potwierdza tożsamość;
  2. opinię opiekuna naukowego/promotora zawierająca informację o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej wyrażoną w punktach od 1 do 20,  zapisaną jako załącznik (skan oryginału z podpisem w formacie pdf. lub plik z treścią dokumentu przesłaną z adresu e-mail w domenie UJ);
  3. zaświadczenie o odbyciu praktyk dydaktycznych wystawione przez władze jednostki, w której zajęcia zostały przeprowadzone, lub kartę wykonania zajęć, lub zaświadczenie o uczestnictwie w prowadzeniu zajęć ze studentami, potwierdzone przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego, zapisane jako załącznik (skan dokumentu, pdf.);
  4. protokół z hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta z oceną (jeśli zajęcia były hospitowane) lub dokument z oceną uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć ze studentami, wystawiony przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego, zapisany jako załącznik w pdf.

 

Żadne inne załączniki (poświadczenia osiągnięć) do formularza nie są wymagane. Wysłanie sprawozdania jest tożsame z oświadczeniem prawdziwości przekazanych w formularzu danych.

Załączniki te wymagane będą w procedurze ubierania się o stypendia, która to procedura przebiegać będzie odrębną ścieżką.

Nie istnieje możliwość składania uzupełnienia sprawozdania: sprawozdanie jest roczne, jego termin – bez konieczności wnioskowania o przedłużenie – jest jednakowy dla wszystkich: 30 września 2021.