Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie - wzory formularzy - rozliczenie roku

Sprawozdania doktoranckie za 2021/22 należy składać zdalnie, za pośrednictwem elektronicznego formularza Forms przesyłanego online do sekretariatu studium doktoranckiego. Link do formularza.

Rozliczenie roku musi zawierać następujące pliki:

  1. formularz sprawozdania doktoranta pobrany ze strony studiów doktoranckich WF UJ (link do pliku), zapisany jako załącznik w formacie pdf.  (formularz nie obejmuje konieczności  uzyskania podpisu opiekuna naukowego/promotora oraz przyznanych przez opiekuna/promotora punktów za postępy w przygotowaniu pracy – informacje te muszą być zawarte w jego opinii); formularz nie musi także być podpisany przez doktoranta, ponieważ jest wysyłany z konta UJ, które potwierdza tożsamość;
  2. opinię opiekuna naukowego/promotora zawierająca informację o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej wyrażoną w punktach od 1 do 20,  zapisaną jako załącznik (skan oryginału z podpisem w formacie pdf. lub plik z treścią dokumentu przesłaną z adresu e-mail w domenie UJ);
  3. zaświadczenie o odbyciu praktyk dydaktycznych wystawione przez władze jednostki, w której zajęcia zostały przeprowadzone, lub kartę wykonania zajęć, lub zaświadczenie o uczestnictwie w prowadzeniu zajęć ze studentami, potwierdzone przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego, zapisane jako załącznik (skan dokumentu, pdf.);
  4. protokół z hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta z oceną (jeśli zajęcia były hospitowane) lub dokument z oceną uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć ze studentami, wystawiony przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego, zapisany jako załącznik w pdf.  - inne załączniki (poświadczenia osiągnięć) do formularza nie są wymagane. Wysłanie sprawozdania jest tożsame z oświadczeniem prawdziwości przekazanych w formularzu danych.

Załączniki są wymagane w procedurze ubiegania się o stypendia, która to procedura przebiegać będzie odrębną ścieżką przez USOSweb.

Tych z Państwa, którzy nie planują uzupełnień w sprawozdaniu, prosimy o przesyłanie kompletnych dokumentów do końca czerwca 2022 r. Osoby, które będą uzupeniać dokumentację w okresie wakacyjnym, proszone są o składanie podań w sprawie przedłużenia terminu rozliczenia do 30.09.2022 r. do Kierownika studiów.