Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0 - przedłużenie do końca 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłuża do 31 grudnia 2023 roku czas na uzyskanie stopnia dla doktorantów, którzy wszczęli przewody doktorskie w starym trybie. Doktoranci zyskują dodatkowy rok na zakończenie kształcenia.

 Wydłużono o rok termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie poprzednich przepisów, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

-  w art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  1. postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  2. przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023

- odpowiednio umarza się albo zamyka.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001010

Pliki do pobrania
pdf
Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim