Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedłużenie terminu, do którego możliwe będzie nadanie stopnia doktora w ramach przewodów doktorskich z 31 grudnia 2021 r. na 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 35 pkt 1 wspomnianej ustawy „W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: »4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.«”.

 

Z powyższego wynika, że o rok przedłużono dotychczasowy termin, do którego możliwe będzie nadanie stopnia doktora w ramach przewodów doktorskich. Przewody doktorskie niezakończone do 31 grudnia 2022 r. będą zamykane przez rady dyscyplin.

Data opublikowania: 18.05.2020
Osoba publikująca: Magdalena Rogóż-Kotowska