Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie - wzory formularzy - rozliczenie roku

Od roku akademickiego 2019/2020 zmianie ulega procedura rozliczenia roku przez doktoranta. Rozliczenie roku odbywa się zdalnie, za pośrednictwem elektronicznego formularza Forms przesyłanego online do sekretariatu studium doktoranckiego (link do formularza)

Rozliczenie roku musi zawierać następujące pliki:

  1. formularz sprawozdania doktoranta pobrany ze strony studiów doktoranckich WF UJ (link do pliku), zapisany jako załącznik w formacie pdf.  (formularz nie obejmuje konieczności  uzyskania podpisu opiekuna naukowego/promotora oraz przyznanych przez opiekuna/promotora punktów za postępy w przygotowaniu pracy – informacje te muszą być zawarte w jego opinii); formularz nie musi także być podpisany przez doktoranta, ponieważ jest wysyłany z konta UJ, które potwierdza tożsamość;
  2. opinię opiekuna naukowego/promotora zawierająca informację o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej wyrażoną w punktach od 1 do 20,  zapisaną jako załącznik (skan oryginału z podpisem w formacie pdf. lub plik z treścią dokumentu przesłaną z adresu e-mail w domenie UJ);
  3. zaświadczenie o odbyciu praktyk dydaktycznych wystawione przez władze jednostki, w której zajęcia zostały przeprowadzone, lub kartę wykonania zajęć, lub zaświadczenie o uczestnictwie w prowadzeniu zajęć ze studentami, potwierdzone przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego, zapisane jako załącznik (skan dokumentu, pdf.);
  4. protokół z hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta z oceną (jeśli zajęcia były hospitowane) lub dokument z oceną uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć ze studentami, wystawiony przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego, zapisany jako załącznik w pdf.

 

Żadne inne załączniki (poświadczenia osiągnięć) do formularza nie są wymagane. Wysłanie sprawozdania jest tożsame z oświadczeniem prawdziwości przekazanych w formularzu danych.

Załączniki te wymagane będą w procedurze ubierania się o stypendia, która to procedura przebiegać będzie odrębną ścieżką.

Nie istnieje możliwość składania uzupełnienia sprawozdania: sprawozdanie jest roczne, jego termin – bez konieczności wnioskowania o przedłużenie – jest jednakowy dla wszystkich: 30 września 2020.