Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej

Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej, pod red. Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk-Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań-Gniezno 2013

Tom stanowi odpowiedź na formułowane ostatnimi czasy postulaty badania dróg rozwoju nowoczesności w miejscach geograficznie odległych od kulturotwórczych centrów europy. Teksty w nim zgromadzone doprecyzowują specyfikę modernizmu w krajach sytuowanych zwykle (choć nie zawsze słusznie) na „peryferiach" kultury nowoczesności, wskazując jednocześnie istotne cechy literackiego modernizmu w międzynarodowym wymiarze. W tym sensie podjęta w prezentowanej książce refleksja dostarcza pogłębionej wiedzy na temat szans i ograniczeń synchronizacji różnych wariantów europejskiego modernizmu w literaturze. książka ukazuje złożoność literackich powinowactw oraz związków polsko-szwedzkich, lokując je w historycznej przestrzeni modernizmu. Zebrane w nim teksty zogniskowane są wokół tak różnorodnych zjawisk, jak: wzajemne oddziaływanie filozofii i literatury, estetyka i ewolucja prądów literackich, mimetyczność i konstrukcja świata przedstawionego w dziełach literackich, performatywność i historia współczesnego dramatu czy intermedialność. W rezultacie odbiorcami książki mogą stać się badacze i studenci reprezentujący zarówno polonistykę, jak i filologie obce oraz kulturoznawstwo. Skierowana jest ona do literaturoznawców, zainteresowanych przekraczaniem swej specjalności, a także do czytelników interesujących się zagadnieniami historii dramatu i teatru, związków literatury i filozofii oraz literatury i sztuk plastycznych, a także kultury wizualnej.

Data opublikowania: 10.06.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski