Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Innowacyjność w dydaktyce języków obcych

Termin: 19.09.2014 - 20.09.2014

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
we współpracy z Jagiellońskim Centrum Językowym
oraz Centrum Zdalnego Nauczania UJ

zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach edukacyjnych

INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH

organizowanych w Krakowie w dniach 19-20 września 2014 roku.

Warsztaty, organizowane przez trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Jagiellońskie Centrum Językowe oraz Centrum Zdalnego Nauczania, będą poświęcone innowacyjności w zakresie metodyki nauczania oraz nowym rozwiązaniom technologicznym znajdującym zastosowanie w dydaktyce języków obcych. Celem spotkania jest skupienie się na praktyce nauczania, prezentacja nowych narzędzi i aplikacji dydaktycznych oraz projektów realizowanych obecnie w dziedzinie glottodydaktyki. Udział w spotkaniu jest szansą na wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz filologami uczącymi innych języków obcych.

Integralną częścią szkolenia będą warsztaty z obsługi nowoczesnych narzędzi SpeakApps (http://www.speakapps.eu/umożliwiających interaktywne nauczanie i uczenie się mówienia w języku obcym oraz tworzenia własnych materiałów edukacyjnych za pomocą SpeakApps Open Educational Resources. W ramach realizacji projektu powstały trzy aplikacje dydaktyczne: Langblog – narzędzie rozwijające umiejętność produkcji ustnej w języku obcym, Tandem przeznaczony do pracy w parach oraz system wideokonferencjiumożliwiający nagrywanie i archiwizowanie sesji. Narzędzia są zespolone z platformą Moodle i powstały w ramach realizacji międzynarodowego projektu finansowanego ze środków europejskiego programu Lifelong Learning. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez Partnerów Konsorcjum, którzy biorą udział w realizacji projektu: Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ, Universitat Oberta de Catalunya, Dublin City University oraz Rijksuniversiteit Groningen. 

W ramach cyklu spotkań zaplanowano trzy panele warsztatowo-dyskusyjne oraz panel studencko-doktorancki.

PANEL 1.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W CODZIENNEJ PRAKTYCE NAUCZYCIELSKIEJ 
W ramach tego panelu zachęcamy Państwa do prezentacji projektów, których celem jest wspomaganie nauczania języków obcych poprzez prowadzenie badań nad współczesnym językiem oraz jego dynamiką, tworzenie korpusów tekstów, przygotowanie nowych materiałów dydaktycznych oraz opracowanie narzędzi edukacyjnych w oparciu o nowe technologie. Zapraszamy Państwa do przygotowania referatu, prezentacji multimedialnej lub przeprowadzenia warsztatów. 

PANEL 2.

ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM 

Do udziału w tym panelu zapraszamy nauczycieli, którzy w swojej pracy wykorzystują najnowsze rozwiązania, jakie stwarzają technologie informacyjno-komunikacyjne i chcieliby podzielić się wynikami badań prowadzonych na tym gruncie lub przeprowadzić szkolenie z użyciem wybranych narzędzi oraz aplikacji. Szczególnie zachęcamy do wystąpień wpisujących się w następujące kręgi tematyczne: 
 • wykorzystanie platform edukacyjnych w kształceniu językowym jako elementu wspomagającego w ramach kursów stacjonarnych oraz w nauczaniu zdalnym, 
 • wirtualne społeczności językowe i ich rola w poznawaniu języków obcych, 
 • projekty językowe i kulturowe realizowane zdalnie, 
 • urządzenia mobilne i możliwości ich wykorzystania w nauce języka, 
 • prezentacja ogólnodostępnych aplikacji webowych i ich zastosowanie w tworzeniu materiałów dydaktycznych, 
 • rola gier w edukacji językowej. 

PANEL 3.

INNOWACJE W METODYCE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH 
 
Panel metodyczny zaplanowany został jako przestrzeń wymiany doświadczeń dla wszystkich zajmujących się metodyką nauczania języków obcych i planowaniem dydaktycznym. Zachęcamy Państwa do przygotowania prezentacji w obrębie następujących kręgów tematycznych: 
 • podejście działaniowe – od teorii do praktyki, 
 • kształcenie oparte na realizacji projektów, 
 • nauczanie języków obcych w kontekście kształcenia umiejętności kluczowych, 
 • efektywne techniki rozwijania sprawności językowych i nauczania podsystemów języka, 
 • neurodydaktyka a nauczanie i uczenie się języków obcych, 
 • dydaktyka wielojęzyczności, 
 • niekonwencjonalne formy kształcenia. 
Proponujemy Państwu różne formy prezentacji wybranych problemów – od wygłoszenia referatu przez warsztaty po microteaching. 

PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

NOWA GENERACJA, NOWE SPOJRZENIE!

Udział w panelu studenckim to szansa dla osób, które przygotowują się do napisania rozprawy magisterskiej, planują bądź prowadzą badania nad określonymi aspektami rzeczywistości glottodydaktycznej i chcą podzielić się swoimi pomysłami z koleżankami i kolegami przygotowującymi się do roli nauczyciela języka obcego. Tematyka zgłaszanych referatów powinna odpowiadać przewodniemu tematowi konferencji. 
Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień z zaznaczeniem panelu, w którym chcieliby Państwo wziąć udział, interesującej Państwa formy prezentacji oraz czasu potrzebnego na wygłoszenie prezentacji lub przeprowadzenie warsztatów. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów oraz warsztatów. 
 
Zgłoszenia wystąpień wraz ze streszczeniem oraz wszelkie zapytania prosimy kierować pod adresem: innowacyjnoscwdydaktyce@gmail.com. Bieżące informacje na temat konferencji można także znaleźć na stronie: polishstudies.uj.edu.pl (zakładka: KONFERENCJE) 
 
Nadsyłanie zgłoszeń (p. załącznik): do 30 czerwca 2014 r. 
Języki robocze konferencji: polski i angielski. 
 
Opłata konferencyjna: 200 zł (100 zł dla studentów i doktorantów) obejmuje udział w konferencji, uroczystą kolację (19 września) oraz przerwy kawowe. Organizatorzy nie zapewniają posiłków ani noclegów. Informację na temat miejsc noclegowych w Krakowie przedstawimy Państwu w osobnym pliku. 

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Władysław Miodunka – Kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego 
Dr hab., prof. UJ Zofia Berdychowska (Filologia Germańska UJ) 
Dr hab. Piotr Horbatowski (Dyrektor Centrum Języka Polskiego jako Obcego) 
Dr Waldemar Martyniuk (Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego) 
Dr Jacek Urbaniec (Pełnomocnik Rektora UJ ds. e-nauczania) 
Dr Adriana Prizel-Kania (Centrum Języka Polskiego jako Obcego) 
Mgr Dominika Bucko (Centrum Języka Polskiego jako Obcego) 

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY:

Data opublikowania: 28.04.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski