Studies in Polish Linguistics

Redakcja

Redaktor

Ewa Willim

Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: ewa.willim@uj.edu.pl

Sekretarz

Mateusz Urban

Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: mateusz.urban@uj.edu.pl

Redaktor językowy

Dariusz Hanusiak

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: dariusz.hanusiak@uj.edu.pl

Rada Naukowa

 • Barbara Bacz – Université Laval (Kanada) ,
 • Ireneusz Bobrowski – Uniwersytet Jagielloński (Polska)
 • Andrzej Bogusławski – Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Alan Cienki – Vrije Universiteit (Holandia)
 • Steven Franks – Indiana University, Bloomington (USA)
 • David Frick – University of California, Berkeley, (USA)
 • Stanisław Gajda – Uniwersytet Opolski (Polska)
 • Maciej Grochowski – Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu (Polska)
 • Gerd Hentschel – Universität Oldenburg (Niemcy)
 • Laura Janda – University of North Carolina at Chapel Hill (USA)
 • Roman Laskowski – Polska Akademia Nauk (Polska)
 • Elena V. Paducheva – VINITI (Rosja)
 • Maria Louisa Rivero – University of Ottawa (Kanada)
 • Jerzy Rubach – University of Iowa (USA)/Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Alexander Schenker – Yale University (USA)
 • Dorota Szumska – Uniwersytet Jagielloński (Polska)
 • Elżbieta Tabakowska – Uniwersytet Jagielloński (Polska)
 • Zuzanna Topolińska – Research Centre for Areal Linguistics, Macedonian Academy of Arts and Sciences (Macedonia)
 • Daniel Weiss – Universität Zürich (Szwajcaria)
 • Hélène Wlodarczyk – Université Paris Sorbonne (Francja)
 • Anna Wierzbicka – Australian National University (Australia)

Informacje ogólne

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych. Ukazuje się od roku 2004, a od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym celem czasopisma jest stworzenie forum dyskusyjnego dla językoznawców z Polski i zagranicy, w których polu zainteresowań znajduje się między innymi język polski. Drugim celem jest popularyzacja wśród międzynarodowej społeczności językoznawców rezultatów badań językoznawczych prowadzonych w Polsce. Redakcja udostępnia łamy czasopisma dla prezentowania wyników badań, które mieszczą się w ramach różnych nurtów teoretycznych, nie czyniąc preferencji dla żadnego konkretnego modelu.

Prace prezentowane w SPL dotyczą różnych działów języka oraz dziedzin współczesnego językoznawstwa: fonologii, morfologii, morfofonologii, składni, morfoskładni, semantyki, pragmatyki, struktury informacyjnej, stylistyki językoznawczej, frazeologii, analizy dyskursu, leksykologii i leksykografii, kontaktów językowych, typologii językoznawczej, językoznawstwa generatywnego, historycznego, kognitywnego, korpusowego, kwantytatywnego, psycholingwistyki, socjolingwistyki, a także translatologii.

Czasopismo publikowane jest w języku angielskim na zasadach otwartego dostępu i jego treść dostępna jest bez dodatkowych opłat zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i instytucjonalnych. Dozwolone jest czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie oraz tworzenie odsyłaczy internetowych do treści artykułów bez wcześniejszej zgody wydawcy bądź autora. Taki użytek jest zgodny z definicją otwartego dostępu Budapesztańskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu (BOAI).

Redakcja deklaruje wersję internetową czasopisma jako pierwotną. Czasopismo znajduje się w bazie recenzowanych czasopism naukowych Directory of Open Access Journals.

Informujemy, że artykuły zamieszczone w czasopiśmie otrzymują 7 punktów (lista B MNiSW 2012).

Informacje dla autorów

Formatowanie tekstu głównego

Tekst powinien być napisany z podwójnym odstępem i szerokimi marginesami, z podziałem na sekcje i jeśli to konieczne podsekcje, każda z odpowiednim nagłówkiem. Dla wyróżnienia wyrazów należy stosować podkreślenie (w druku zastosowane zostanie pismo rozstrzelone). Cytowane formy językowe należy wyróżnić kursywą i objaśnić po angielsku w pojedynczym cudzysłowie. Cytaty z języka rosyjskiego i innych języków słowiańskich zapisywanych alfabetem opartym na cyrylicy powinny być podane albo w grafii oryginalnej albo w transliteracji angielskiej. Cytując rosyjskie (bądź inne słowiańskie) nazwisko w tekście, należy używać transliteracji angielskiej.

Ilustracje i tabele prosimy umieszczać na odrębnych stronach na końcu artykułu. Powinny być ponumerowane kolejno i zatytułowane; w tekście musi znaleźć się odniesienie do nich. Prosimy oznaczyć w nim również miejsce, w którym mniej więcej ma znaleźć się ilustracja bądź tabela, np. Insert Figure 1 about here. Przypisy powinny być ograniczone do minimum i ponumerowane kolejno w całym artykule. Przypis nie może zawierać jedynie odsyłacza do literatury.

Cytaty w tekście powinny zawierać nazwisko/nazwiska autora/autorów lub redaktora/redaktorów, rok publikacji i, stosownie do potrzeb, numery stron:

(Black 1978)

(Black 1978: 111-230)

(Black et al. 1998: 15)

(Black 1978,1996)

(Black and White 1987)

(Black 1978a, 1978b)

(Black 1978:56)

(Black 1978; White 1986)

(Black 1978 [1964])

Cytaty w języku innym niż angielski należy przetłumaczyć na angielski a oryginał umieścić w przypisie.

Cytaty powinny być opatrzone odniesieniami do dokładnych numerów stron: (Black 1978: 111 - 113), a nie (111ff).

 

Bibliografia

Wszystkie prace cytowane w tekście (i tylko te) powinny zostać umieszczone w bibliografii (References) na końcu tekstu, zgodnie z alfabetycznym porządkiem nazwisk autorów. Odniesienia do książek powinny zawierać informacje zarówno o miejscu publikacji jak i o wydawcy. W przypadku artykułów prosimy o podanie przedziału stron, a w przypadku czasopism, numer tomu i wydania. Tytuły czasopism i książek prosimy podawać kursywą. Nazwiska autorów bądź redaktorów powinny być podane kapitalikami. Adresy bibliograficzne dla publikacji w alfabetach opartych na cyrylicy prosimy podawać w oryginalnej grafii. Prosimy nie skracać tytułów czasopism.

 

Przykładowe adresy bibliograficzne:

Książka

Bache Carl, BasbØl Hans, Lindberg Carl–Erik, eds. (1994). Tense, Aspect and ActionEmpirical and Theoretical Contributions to Language Typology. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Богуславский Игорь. М. (1996). Сфера действия лексических единиц. Москва: Языки русской культуры.

Szupryczyńska Maria (1996). Pozycja składniowa frazy celownikowej w języku polskim. Toruń: Top Kurier.

Rozdział w książce

Durst–Andersen Per (1994). Russian aspect as different statement models. In BacheBasbØlLindberg, 81–112.

[Jeśli z książki cytowany jest więcej niż jeden artykuł].

McNeill David (1997). Growth points cross-linguistically. In Language and conceptualization, Jan Nuyts and Eric Pederson (eds.), 190 - 212. Cambridge: Cambridge University Press.

[Jeśli z książki cytowany jest tylko jeden artykuł]

Weiss Daniel (2003). Raum-Zeit-Metaphorisierung bei polnischen  Präpositionen. In Präpositionen im Polnischen. (= Studia Slavica Olderbungensia 11). Gerd Hentschel and Thomas Mentzel (eds.), 333–354. Oldenburg: Bibliotheks– und Informationssystem der Universität Oldenburg.

Artykuł w czasopiśmie:

Dendale Patric, Tasmowski Liliane (2001). Introduction: Evidentiality and related notions. Journal of Pragmatics 33(3), 339–348.

Jones Todd (1997). Thick description, fat syntax, and alternative conceptual systems. Pragmatics and Cognition 1(5), 131–162.

Willim Ewa (2003). O przypadku fraz z liczebnikiem typu pięć w podmiocie i mechanizmach akomodacji. Polonica XXII–XXIII, 233–254.

Adresy bibliograficzne materiałów internetowych muszą zawierać pełny adres strony.

 

Zgłaszanie artykułów

Artykuły prosimy przysyłać w języku angielskim. Redakcja może zakwalifikować do recenzji również artykuł w języku polskim, a wyjątkowo również w języku rosyjskim lub innym języku słowiańskim. Artykuły autorów, dla których angielski nie jest językiem rodzimym, powinny być przed wysłaniem przeczytane przez native speakera. Tekst prosimy wysłać w wersji elektronicznej (plik napisany w fromacie doc, docx, odt) jako załącznik i dołączyć plik w formacie pdf. Prosimy załączyć abstrakt (ok. 200 słów), streszczenie w języku polskim (ok. 200 słów) oraz sześć słów-kluczy.Tekst nie może zawierać informacji o autorze, autoodniesienia w tekście powinny mieć formę (Author)/(Author and Co-autor(s)). Imię i nazwisko autora, afiliację oraz adres elektorniczny prosimy zamieścić w mailu złoszeniowym

Artykuły prosimy wysyłać na adres:

Ewa Willim
Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: ewa.willim@uj.edu.pl

Autorzy otrzymują jeden bezpłatny egzemplarz danego tomu.

Termin nadsyłania materiałów do kolejnego tomu upływa z końcem maja 2013 roku.

 

Procedura recenzyjna

Redakcja przeprowadza wstępną kwalifikację nadesłanych tekstów. Teksty zaakceptowane przez Redakcję zostają oddane do recenzji do dwóch recenzentów z listy współpracujących recenzentów, afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta Autora/Autorów artykułu. Recenzje są anonimowe. Recenzja udostępniana Autorowi nie zawiera danych o Recenzencie. Lista Recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej pisma oraz na stronie redakcyjnej tomu. Artykuł przyjmowany jest do publikacji jeśli obie recenzje zawierają jednoznaczną konkluzję, że tekst nadaje się do druku. Recenzja może zawierać konieczne zdaniem Recenzenta poprawki i uzupełnienia. Autorowi przysługuje prawo ustosunkowania się do recenzji i wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień. Jeśli recenzenci różnią się w ocenie tekstu, o przyjęciu do druku decyduje opinia trzeciego recenzenta wyznaczonego przez Redakcję w porozumieniu z Radą Naukową. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest nieodwołalna.

Recenzenci współpracujący

 • Joanna Błaszczak – Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 • Igor Boguslavsky – Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania)
 • Wojciech Chlebda – Uniwersytet Opolski (Polska)
 • Eugeniusz Cyran – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
 • Magdalena Danielewiczowa – Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Adam Fałowski – Uniwersytet Jagielloński (Polska)
 • Włodzimierz Gruszczyński – Polska Akademia Nauk (Polska)
 • Leonid Iomdin – Russian Academy of Sciences (Rosja)
 • Katarzyna Jaszczolt – University of Cambridge (Wlk. Brytania)
 • Zdzisława Krążyńska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Thomas Menzel – Universität Freiburg (Niemcy)
 • Roland Meyer – Humboldt-Universität Zu Berlin (Niemcy)
 • Michael Moser – Universität Wien (Austria)
 • Adam Pawłowski – Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 • Gilbert Rappaport – University of Texas (USA)
 • Tobias Scheer – Université de Nice-Sophia Antipolis (Francja)
 • Jadwiga Stawnicka – Uniwersytet Śląski (Polska)
 • Bogdan Szymanek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
 • Charles Zaremba – Université de Provence (Francja)