Web Content Display Web Content Display

Doctoral programmes of study

Web Content Display Web Content Display

Semianria doktoranckie w roku akademickim 2019/2020

Przedmiot

Prowadzący

Jednostka

Godziny

Kod USOS

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia doskonalące umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa (w tym kursy metodologiczne) -seminarium doktoranckie literaturoznawcze

Prof. Iwona Milewska

IO

30

WF-SDL.2.1920

Seminarium doktoranckie literaturoznawcze   2019/2020

Marcel Proust pisał w książce „W poszukiwaniu straconego czasu” „…oczywiście są w moim domu wszystkie rzeczy bezużyteczne. Brak jedynie tego czego trzeba: wielkiego kawała błękitu… Staraj się zawsze zachować kawał nieba nad swoim życiem…Masz piękną duszę, rzadkiej ceny, naturę artysty, nie pozwól aby brakło jej tego co najważniejsze…” (tłum. T. Żeleński)

Przyjmując tę myśl za magiczną latarnię dzięki której spróbujemy odkrywać najrozmaitsze tajemnice literatury postaramy się wspólnie szukać odpowiedzi na pytania ważne dla współczesnego literaturoznawstwa.

Co to jest tekst ?

- czy tekst to każdy wytwór kultury i czy wszystko może być tekstem ?

- czy tekst to twór nieskończony  ?

- czy tekst zabija autora ?

- czy tekst to świat wymagający nieustannej interpretacji ?

- czy internet wpływa na tekst tworząc nowe odmiany tekstualnych splotów ?  

- czy tekst w formie hipertekstu jest projektem otwartym dla czytelników, mozaiką odnośników,  labiryntem sieciowym ?

Dzieło literackie jest jak pisał Gerard Manley Hopkins w wierszu „Pstre piękno”, tym co „…nadmierne, osobliwe, sprzeczne, wartkie i wolne, słodkie i słone, mocne i miękkie”  (tłum. S. Barańczak)

Także to stwierdzenie będzie przedmiotem naszej dyskusji.

Co to jest literatura ?

- czy literatura to okno lub brama do czegoś czy raczej lustro odbijające rzeczywistość do której przenoszą słowa ?

- czy literatura to użycie słów w celu stworzenia i odkrycia nowego świata, komplementarnego względem świata rzeczywistego, stworzenie meta-świata, hiper-rzeczywistości ?

- czy literatura to dziwne użycie słów, które odsyła do rzeczy, ludzi i zdarzeń o których nie wiadomo czy istniały, istnieją czy będą istnieć ?

- czy literatura zasadza się na prawie do powiedzenia czegokolwiek i braku odpowiedzialności za to co się mówi jak chciał Jacques Derrida ?

Seminarium, które odbędzie się w formie sześciu pięciogodzinnych bloków spotkań będzie miało przede wszystkim charakter rozmowy - dyskusji. Część tematów zostanie zaproponowana przez prowadzącą. Część ustalona na zajęciach początkowych i dostosowana do szczególnych zainteresowań uczestników. Zaliczenie seminarium, poza bieżącym przygotowywaniem się do zajęć, będzie obejmować przygotowanie prezentacji wiążącej się zarówno z tematyką seminarium, jak i przygotowywaną przez doktoranta rozprawą.

Wybrane pozycje bibliograficzne:

Stanisław Barańczak, Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji, Katowice 1995.

Jacques Derrida, O gramatologii, Łódź 2011.

Simon During, Modern Enchantments: The Cultural Power of Secular Magic, Harvard 2002.

Simon During, The Cultural Studies Reader. Third Expanded Edition, New York 2007.

Umberto Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973.

Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.

Roman Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, [w:] Problemy teorii literatury, red. Henryk Markiewicz, Wrocław 1967.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków 2006.  

Kulturowa teoria literatury. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Kraków 2012.

Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Kraków 2006.

 

Zajęcia doskonalące umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa (w tym kursy metodologiczne) -seminarium doktoranckie literaturoznawcze

Prof. Celina Juda

IFS

30

WF-SDL.3.1920

Przepisywanie gatunków. Strategie ocalania/ rozbijania dyskursu genologicznego w tekstach literackich XX i XXI wieku.

Zajęcia mają formę otwartej dyskusji na temat dialogu kulturoznawczej refleksji badawczej z wybranymi praktykami literackimi (konfrontacja artystycznych strategii twórczych z sankcją kulturowych doświadczeń zbiorowości). Podstawą współpracy uczestników seminarium będzie analiza i interpretacja tekstów naruszających kanon gatunkowy literatury nowoczesnej (wysokoartystycznej/ autonomiczno-elitarnej). Proponowany ogląd i charakterystyka materiału odsyła do praktyk artystycznych ujawniających afirmatywny stosunek twórców do form quasi-porządkowanych/ inkluzyjnych wypracowanych i zadomowionych w kulturze popularnej, masowej czy zinstrumentalizowanej ideologicznie. W proponowanej literaturze podmiotu ujawniającej akt konfrontacji z wzorcowymi modelami genologicznymi wskazana tendencja jest artykułowana w zróżnicowany i autonomiczny sposób. Dekonstrukcja kanonicznego ładu/ czystości genologicznej prowadzi do ujawnienia niedostatku, pozornego charakteru stabilności „starego” systemu. Najogólniej formułę proponowanego seminarium wyraża przekonanie, że: <”Gatunek” jest sposobem opisu, narzędziem służącym identyfikacji różnych rodzajów tekstów, nie zaś normatywizacji i ocenie dzieł literackich”>[1]

 

Literatura podmiotu: 

  1. Alain Robbe- Grillet, Żaluzja (1957), tłum. Maria Zenowicz, Warszawa 1975.
  2. Jerzy Andrzejewski, Bramy raju, Warszawa 1960.
  3. Miron Białoszewski, Rozkurz, Warszawa 1980.
  4. Dubravka Ugrešić, Stefcia Ćwiek w szponach życia (1981), tłum. Dorota Jovanka Ćirlić, Wołowiec 2002.
  5. Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony (1989), tłum. Józef Waczków, Kraków 2004.
  6. Georgi Gospodinow, Powieść naturalna (1991), tłum. Marta Hożewska-Todorow Sejny 2009.
  7. Vladimir Arsenijević, Pod pokładem (1994), tłum. Magdalena Petryńska, Wołowiec 2003.
  8. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji. Poemat. Kraków 2004.

 

Wybrana literatura przedmiotu: 

 

Michel Butor, Powieść jako poszukiwanie, tłum. Joanna Guze, Warszawa 1971.

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001.

Kulturowa teoria literatury, Główne pojęcia i problemy, redakcja M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Bielecki M., Kłopoty z innością, Kraków 2012.

Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005.

Zeidler-Janiszewska H., Między melancholią a żałobą. Estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej. Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1996.

Mody w kulturze i literaturze popularnej, pod redakcją Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskie, Danuty Ossowskiej, Kraków 2011.

 

Warunkiem zaliczenia seminarium jest:

- regularny udział w spotkaniach seminaryjnych (z uzasadnionych względów dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach);

- sporządzanie syntetycznych konspektów eksponujących węzłowe kwestie czytanych wspólnie lektur (w wybranej przez doktoranta formie/ maksymalna objętość 1strona komputeropisu);

 - aktywny udział w dyskusji prowadzonej na zajęciach;

Poza znajomością tekstów wskazanych w spisie literatury podmiotu i przedmiotu obligatoryjną formą zaliczenia kursu będzie przygotowanie autorskiej prezentacji, której bazą wyjściową stanowić będzie tekst reprezentujący literaturę kierunkową doktoranta, a korespondujący z tematem seminarium.

 

Zajęcia doskonalące umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa/przekładoznawstwa (w tym kursy metodologiczne) -seminarium doktoranckie językoznawcze

Prof. Aleksander Gomola

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

30

WF-SDP.1.1920

Metodologia językoznawstwa kognitywnego w badaniach językoznawczych, przekładoznawczych i krytycznej analizie dyskursu

Cel seminarium: zapoznanie doktorantów z najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny językoznawstwa kognitywnego oraz metodologią kognitywną w badaniach językoznawczych ze szczególnym uwzględnieniem badań translatologicznych, badań abstrakcyjnych domen dyskursu oraz krytycznej analizy dyskursu.

Tematyka zajęć (15 x 2h): 

1. Językowa kategoryzacja rzeczywistości: prototypy i kategorie radialne

2. Językowa kategoryzacja rzeczywistości: model sieciowy

3. Schematy wyobrażeniowe w myśleniu i ich odwzorowanie w języku

4. Teoria metafory pojęciowej

5. Teoria amalgamatów: amalgamacja

6. Teoria amalgamatów: typy amalgamatów

7. Gramatyka w perspektywie kognitywnej: rzeczy i relacje; rzeczowniki i czasowniki, model kuli bilardowej

8. Gramatyka w perspektywie kognitywnej: obrazowanie, zakotwiczenie, ikoniczność

9. Metodologia kognitywna w analizie abstrakcyjnych domen dyskursu: dyskurs naukowy

10. Metodologia kognitywna w analizie abstrakcyjnych domen dyskursu: dyskurs polityki

11. Metodologia kognitywna w analizie abstrakcyjnych domen dyskursu: dyskurs religijny

12. Metodologia kognitywna w analizie przekładoznawczej

13. Metodologia kognitywna w krytycznej analizie dyskursu

14. Metodologia kognitywna w analizie języka psychoterapii i coachingu

15. Stanowiska krytyczne wobec językoznawstwa kognitywnego i dyskusja podsumowująca

Wybrana bibliografia:

Coulson, Seana. “Conceptual Blending in Thought, Rhetoric and Ideology.” In Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives, edited by Gittie Kristiansen, Michel Achart, Rene Dirven, and Francesco. Ruiz de Mendoza Ibanez, 187–208. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2006.

DesCamp, Mary Therese, and Eve E. Sweetser. “Metaphors for God: Why and How Do Our Choices Matter for Humans? The Application of Contemporary Cognitive Linguistics Research to the Debate on God and Metaphor.” Pastoral Psychology 53, no. 3 (2005): 207–38. doi:10.1007/s11089-004-0554-5.

Geeraerts, Dirk. Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2006.

Gibbs, R W. Jr. “Prototypes in Dynamic Meaning Construal.” In Cognitive Poetics in Practice, edited by J Gavins and G Steen, 27–40. Cognitive Poetics in Practice. London and New York: Routledge, 2003.

Gomola, Aleksander. “Conceptual Blending with Moral Accounting Metaphors in Christian Exegesis.” Cognitive Semantics, September 2016. doi:10.1163/23526416-00202004.

Gomola, Aleksander. Conceptual Blending in Early Christian Discourse. A Cognitive Linguistic Analysis of Pastoral Metaphors in Patristic Literature. Berlin and Boston: De Gruyter, 2018. doi:10.1515/9783110582970.

Kalisz, Roman, Wojciech Kubiński, Ewa. Modrzejewska, eds. Językoznawstwo Kognitywne : Wybór Tekstów / Pod Red. Wojciecha Kubińskiego, Romana Kalisza i Ewy Modrzejewskiej. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.

Katz, A N, C Cacciari, R W Gibbs, M Turner. Figurative Language and Thought. Counterpoints: Cognition, Memory, and Language. New York, Oxford: Oxford University Press, 1998.

Kövecses, Zoltan. Metaphor. A Practical Introduction. Oxford and New York: OUP Oxford, 2010.

Lakoff, George. Metafory i Wojna : System Metafor Użyty, by Usprawiedliwić Wojnę w Zatoce Perskiej Tł. Aneta Wysocka, „Etnolingwistyka” 15, s. 29–48.

Lakoff, George. Kobiety, Ogień i Rzeczy Niebezpieczne : Co Kategorie Mówią Nam o Umyśle / George Lakoff ; Red. Nauk. Elżbieta Tabakowska ; Przekł. Magdalena Buchta, Agnieszka Kotarba, Anna Skucińska. Edited by Magdalena Buchta, Agnieszka. Kotarba, Anna. Skucińska, and Elżbieta Tabakowska. . Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011.

Lakoff, George. Metafory w Naszym Życiu / George Lakoff, Mark Johnson ; Przeł. i Wstępem Opatrzył Tomasz P. Krzeszowski. Edited by Mark Johnson and Tomasz P Krzeszowski. Metaphors We Live By. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010.

Lakoff, George. Moralna Polityka : Jak Myślą Liberałowie i Konserwatyści / George Lakoff ; Przełożył Michał Szczubiałka. Edited by Michał. Szczubiałka. Moral Politics : How Liberals and Conservatives Think. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2017.

Lakoff, George. Nie Myśl o Słoniu! : Jak Język Kształtuje Politykę : Obowiązkowa Lektura Dla Myślących Postępowo / George Lakoff ; Przekł. z Jęz. Ang. Anna Ewa Nita i Jacek Wasilewski ; Przekł. Przejrz. Kaja Kojder-Demska. Edited by Kaja. Kojder-Demska, Anna. Nita, and Jacek Wasilewski. Don’t Think of an Elephant! : Know Your Values and Frame the Debate : The Essential Guide for Progressives. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011.

Langacker, Ronald W. Gramatyka Kognitywna: Wprowadzenie. Translated by Elżbieta Tabakowska. Kraków: Universitas, 2009.

Przybylska, Renata. Polisemia Przyimków Polskich w Świetle Semantyki Kognitywnej / Renata Przybylska. Językoznawstwo Kognitywne. Studia i Analizy ; 1. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas,” 2002.

Przybylska, Renata. Schematy Wyobrażeniowe a Semantyka Polskich Prefiksów Czasownikowych Do-, Od-, Prze-, Roz-, u- / Renata Przybylska. Językoznawstwo Kognitywne. Studia i Analizy ; 7. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.

Sweetser, Eve, Gilles Fauconnier. “Cognitive Links and Domains: Basic Aspects of Mental Space Theory.” In Spaces, Worlds, and Grammar, edited by Gilles Fauconnier and Eve Sweetser, 1–28. Chicago and London: University of Chicago Press, 1996.

Sweetser, Eve. “An Eye for an Eye versus Turning the Other Cheek: Moral Accounting in the Gospel of Matthew,” 2005. https://www.sbl-site.org/assets/pdfs/Sweetser_Eye.pdf.

Tabakowska, Elżbieta. Gramatyka i Obrazowanie : Wprowadzenie Do Językoznawstwa Kognitywnego / Elżbieta Tabakowska ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Nauka Dla Wszystkich, Nr 474. Kraków: Wydaw. Oddziału PAN, 1995.

Tabakowska, Elżbieta. Językoznawstwo Kognitywne a Poetyka Przekładu. Translated by Agnieszka Pokojska. Kraków: Universitas, 2001.

Taylor, John R. Gramatyka Kognitywna / John R. Taylor ; Przekł. Magdalena Buchta, Łukasz Wiraszka ; Red. Nauk. Elżbieta Tabakowska. Edited by Magdalena Buchta, Elżbieta Tabakowska, and Łukasz. Wiraszka. Cognitive Grammar. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007.

Taylor, John R. Kategoryzacja w Języku: Prototypy w Teorii Językoznawczej. Translated by Anna Skrucińska. Kraków: Universitas, 2001.

Zajęcia doskonalące umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa (w tym kursy metodologiczne) -seminarium doktoranckie językoznawcze

Prof. Hubert Wolanin

IJ

30

WF-SDJ.2.1920

Jak Grecy tworzyli językoznawstwo: antyczne początki - współczesne kontynuacje

Seminarium poświęcone będzie antycznym, a w szczególności greckim początkom europejskiego językoznawstwa. Przedmiotem analiz i interpretacji będą wybrane fragmenty tekstów m.in. Homera, greckich tragediopisarzy, Platona, Arystotelesa, stoików i gramatyków. Ich tematyka obejmie takie zagadnienia jak relacje zachodzące między nazwami a ich desygnatami, etymologia jako epistemologiczne narzędzie poznawania istoty rzeczy, złożoność słowotwórcza a złożoność semantyczna wyrazów, mechanizm semantyki znaku językowego, klasyfikacja głosek i wyrazów oraz ich definiowanie, typologia predykatów i wypowiedzeń (zdań). Lektura umożliwi zatem poznanie najstarszych wyobrażeń Greków na temat języka i jego właściwości, prześledzenie narodzin i dojrzewania greckiej refleksji nad językiem oraz zrozumienie zakresu, w jakim wyrosła z tej refleksji doktryna na długie stulecia zdeterminowała kształt europejskiego językoznawstwa. Pozwoli także na poznanie oryginalnych pojęć, jakie zakodowane zostały w przejętej przez współczesną lingwistykę terminologii dotyczącej np. kategorii gramatycznego przypadka, rodzaju, osoby czy strony, oraz ich wartości.

Udział w seminarium nie wymaga znajomości greki. Analizowane krótkie passusy zostaną objaśnione od strony językowej oraz opatrzone przekładami, których ekwiwalencja, w szczególności pragmatyczna (komunikatywna), same w sobie staną się przedmiotem dyskusji. Od uczestników seminarium oczekuje się, że studiowaniu tego, jak Grecy tworzyli językoznawstwo, towarzyszyć będzie refleksja nad tym, które z podejmowanych przez nich zagadnień pozostają nadal aktualne, i jak na pytania przez nich postawione odpowiada współczesna lingwistyka.

 

Literatura:

 

Homer, Odyseja

Platon, Kratylos

Arystoteles, Hermeneutica 1-4, Poetica 20-21, Categoriae 1 -

Diogenes Laertios, Vitae 7

Dionysius Thrax, Techne grammatike

 

Arens H., Aristotle’s Theory of Language and its Tradition. Texts from 500 to 750,

Amsterdam-Philadelphia 1984.

Baxter T., The ‘Cratylus’. Plato’s Critique of Naming, Leiden 1992.

Belardi W., Filosofia, grammatica e retorica nel pensiero antico, Roma 1985.

Frede Michael, Principles of Stoic Grammar, [w:] J. Rist (ed.) The Stoics, s. 27-75, Los

Angeles 1978.

Heinz A, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.

Hovdhaugen E., Foundations of Western Linguistics: from the Beginnings to the End of the

First Millenium A.D., Oslo 1982.

Law V., The History of Linguistics in Europe. From Plato to 1600, Cambridge 2003.

Levine G. D., Ancient Greek Ideas on Speech, Language and Civilisation, Oxford 2003.

Montanari E., La sezione linguistica del ‘Peri hermeneias’ di Aristotele. Il commento, Firenze

1988.

Swiggers P., Wouters A., Grammatical Theory in Aristotle’s ‘Poetics’, chapter XX, [w:] P.

Swiggers, A. Wouters (eds.) Grammatical Theory and Philosophy of Language Antiquity, s. 101-120, Leuven 2002.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia doskonalące umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa (w tym kursy metodologiczne) -seminarium doktoranckie językoznawcze

Prof. Andrzej Zieliński

IFR

30

WF-SDJ.1.1920

Formuły powitalne i pożegnalne w językach

Seminarium przeznaczone jest dla doktorantów językoznawstwa. Tematem zajęć są formuły powitalne i pożegnalne w językach -rozumiane na ogół jako spragmatykalizowane jednostki dyskursywne, właściwe  dla ekspresywnego aktu mowy.

 

Podczas seminarium zostanie przedstawiony szczegółowy obraz  funkcjonowania tychże form w poszczególnych językach i ich rejestrach (telefon, emaile, listy, itp.), a także zostaną ukazane rożne czynniki socjopragmatyczne i zmienne kulturowe, które wpływają na ich używanie.

 

Badane dziedziny językoznawstwa to socjopragmalingwistyka, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo synchroniczne, diachroniczne i wariacyjne.

 

Literatura podstawowa:

 

Brown, Penelope, y Stephen C. Levinson. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge/ New York: Cambridge University Press.

Fehling, Detlev. 1980. “The origins of European Syntax”. Folia Linguistica Historica 1 (2): 353–87.

Goffman, Erving. 1967. Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behavior. Pantheon Books. New York: AldineTransaction.

———. 1972. Relations in Public: Microstudies of the Public Order. New York: Harper & Row.

Grzega, Joachim. 2008. “Hal, Hail, Hello, Hi: Greetings in English language history”. En Speech Acts in the History of English, editado por Andreas H. Jucker y Irma Taavitsainen, 165–94. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Leech, Geoffrey N. 1983. Principles of Pragmatics. London: Longman.

Marcjanik, Małgorzata. 2008. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Poccetti, Paolo. 2010. “Greeting and farewell expressions as evidence for colloquial language: between literary and epigraphical texts”. En Colloquial and Literary Latin, editado por Eleanor Dickey y Anna Chahoud, 100–126. Cambridge: Cambridge University Press.

Schegloff, Emanuel, y Harvey Sacks. 1973. “Opening up Closings”. Semiotica 8 (4): 69–99.

Searle, John R., y Daniel Vanderveken. 1985. Foundations of Illocutionary Logic. Cambirdge: Cambridge University  Press.

Wierzbicka, Anna. 2003. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Walter de Gruyter.

Zgółkowa, Halina, y Tadeusz Zgółka. 1992. Językowy savoir-vivre. Poznań: Kantor Wydawniczy.

 

Na seminarium wymagana jest obecność.

 

Zaliczenie przedmiotu na podstawie przygotowanej prezentacji na temat funkcjonowania/ewolucji formuł powitalnych i pożegnalnych w języku specjalizacji.

W trakcie seminarium doktoranci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Doktorant powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów dotyczących zadanych lektur.

 

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

• dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

• przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Zajęcia doskonalące umiejętności dydaktyczne

Prof. Ewa Sajdak

Ars Docendi

30

Informacja będzie dostępna w późniejszym terminie

Filozofia

Prof. Joanna Hańderek

Instytut Filozofii

30

Informacja będzie dostępna w późniejszym terminie

Current perspectives in the study of ancient cultures and religions

prof. Lech Trzcionkowski,

prof. krzysztof Bielawski,

prof. Joanna Patera

seminarium z oferty Szkoły Doktorskiej

(międzywydziałowe)

30

This collective seminar aims to present to all interested students the current debates on various aspects of ancient cultures and religions. The organizers will introduce various topics relating to religion and culture, along with a methodological discussion of the main evidence. The seminar aims to introduce students to current theoretical and methodological approaches in the academic study of religion and culture through selected case-studies.

Our main topics will include the following:

1. Cognitive historiography of religion

2. Material religion

3. Senses and emotions in the study of culture and religions

4. Lived religion/

5. Culture, religion, and ancient media

5. Historiography and critical reading of sources: methodological issues

 

The course requires a broad background knowledge on method and theory in the study of culture and religion in Antiquity.

PhD students at the Faculties of Philology (Classical Studies, Oriental Studies) and Philosophy (Religious Studies, Comparative Studies).

PhD students at the Doctoral School in Humanities.

Students without a full MA can catch up by reading supplementary texts before first class.

 

         

 

 

 

Published Date: 16.09.2019
Published by: Magdalena Rogóż-Kotowska