Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

MOST Program Mobilności Studentów i Doktorantów

MOST - rekrutacja 2012/2013

Aby przystąpić do Programu, studenci powinni zapoznać się z ofertą miejsc na poszczególnych kierunkach, ogłoszoną do 15 kwietnia i aktualizowaną 30 października, po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym. W oparciu o tę ofertę studenci mogą się elektronicznie zarejestrować na wybrany przez siebie kierunek na wybranej uczelni.

Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.

Student wyrażający chęć wzięcia udziału w Programie musi ponadto uzyskać zgodę dziekana macierzystej uczelni na taki udział, na dostępnym bezpośrednio po zarejestrowaniu się wniosku.

Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej kojarzy zarejestrowanych kandydatów z ofertą miejsc i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą studenta oraz samego studenta. Biuro wskazuje kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za MOST w uczelni przyjmującej.

Po otrzymaniu decyzji UKA student jest zobowiązany uzgodnić ze swoimi władzami program, jaki zamierza zrealizować w innej uczelni. Decyzja o studiowaniu w ramach tego Programu jest możliwa tylko w ramach indywidualnej organizacji studiów, stąd też student wyjeżdżający do innej uczelni winien uzyskać aprobatę dla zaproponowanego programu. Dziekan, realizując zadania uczelni w zakresie kształcenia, winien zadbać, aby cele związane z kształceniem zostały osiągnięte.

Zadaniem uczelni przyjmującej jest stworzenie warunków, aby student mógł uzgodniony program zrealizować.

Na zakończenie studiów w innej niż macierzysta uczelni, student otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie Programu.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: https://most.uka.uw.edu.pl/2012Z/

Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST

Informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w programie (Dział Nauczania UJ)

Published Date: 02.04.2012
Published by: Bartosz Gołąbek