Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

  1. W odniesieniu do zimowej sesji egzaminacyjnej stosuje się wytyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszczone w Zarządzeniu nr 131 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z załącznikiem.
  2. Zaliczenia i egzaminy organizowane na Wydziale Filologicznym w sesji zimowej odbywają się w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających kontrolę ich przebiegu.
  3. Dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie (a) form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz (b) warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie. Sposób zgłaszania zmian przez prowadzących oraz termin, w jakim może to nastąpić, zostaną wyznaczone przez dziekana z zachowaniem terminów, o których mowa w Zarządzeniu JM Rektora UJ.
  4. Wszystkie zmiany, o których mowa w punkcie 3 muszą zostać zaopiniowane przez WRSS i uzyskać akceptację dziekana.
  5. Prowadzący zajęcia informują studentów o wprowadzonych zmianach, stosowanej technologii informatycznej oraz zasadach przeprowadzania egzaminów i zaliczeń najpóźniej na miesiąc przed egzaminem za pośrednictwem korespondencji z wykorzystaniem systemu USOS-web.
  6. Harmonogramy sesji zostają opublikowane na stronach instytutów WF najpóźniej na jeden miesiąc przez rozpoczęciem sesji (na jeden miesiąc przed pierwszym egzaminem w sesji). Powinny zawierać wszystkie niezbędne informacje dot. egzaminów (pkt. 5). Rekomenduje się umieszczenie w harmonogramach linków do wytycznych przygotowanych przez poszczególnych prowadzących.