Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Web Content Display Web Content Display

20200504

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Date: 04.05.2020 - 19.05.2020
Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Dziekan Wydziału Filologicznego ustala następujące wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów na Wydziale w czasie obowiązywania nadzwyczajnego trybu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim

Działając na podstawie § 3a zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.) Dziekan Wydziału Filologicznego ustala następujące wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów na Wydziale w czasie obowiązywania nadzwyczajnego trybu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim wynikającego z rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy.   

Do czasu obowiązywania nadzwyczajnego trybu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim wszystkie zaliczenia i egzaminy organizowane na Wydziale Filologicznym odbywają się wyłącznie w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

W związku ze szczególnym trybem prowadzenia zajęć w semestrze letnim wprowadza się wyjątkowo w sesji roku akademickiego 2019/20 tzw. zerowy termin egzaminu dla wszystkich kursów, w których sposobem weryfikacji efektów uczenia się jest egzamin. Dla terminu zerowego zostanie stworzony osobny protokół egzaminacyjny w systemie USOS. Termin zerowy nie jest terminem obowiązkowym dla studentów. Uczestnictwo w egzaminie zerowym wymaga deklaracji przekazanej prowadzącemu zajęcia drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed początkiem sesji. Student nie może poprawiać pozytywnej oceny uzyskanej na egzaminie zerowym. Ocena z terminu zerowego zostanie wliczona do średniej ocen zgodnie z regulaminem studiów.

Termin zerowy egzaminów z przedmiotów, których efekty uczenia się zostaną zrealizowane do 14 czerwca powinien być wyznaczony między 15 czerwca i 17 lipca 2020 r. Terminy zerowe egzaminów z przedmiotów, których realizacja będzie kontynuowana w czasie sesji egzaminacyjnej mogą się odbywać do 15 sierpnia 2020.

Do 11 maja 2020, koordynator przedmiotu zobowiązany jest do wprowadzenia opisu zmian w formie egzaminu bądź zaliczenia wynikających z wykorzystania zdalnego kanału komunikacji ze studentami do wydziałowej bazy pod adresem udostępnionym pracownikom. Zmiany zostaną przedstawione do akceptacji samorządowi studentów. 

Przesuwa się regulaminowe terminy egzaminów, pierwszy i drugi, na sesję poprawkową. W celu zachowania 14-dniowego odstępu miedzy terminami egzaminu w sesji poprawkowej Dyrektor Instytutu może wnioskować do Rektora przez Dziekana o zorganizowanie egzaminu poza sesją. 

Harmonogram sesji letniej zostanie ogłoszony 15 maja 2020 r. Harmonogram sesji wrześniowej (2 terminy) zostanie ogłoszony najpóźniej 17 lipca 2020 r.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna spowoduje odwołanie nadzwyczajnego trybu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim lub zmianę regulacji zakazujących odbywania zajęć i egzaminów na terenie uczelni, egzaminy sesji poprawkowej odbędą się w salach UJ w  formach opisanych w sylabusach przed wprowadzeniem zmian wynikających z niniejszych wytycznych.